SGK Genel Yazı (4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2023/Ocak Artışları)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55'inci ve geçici 1'inci
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı
kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82'nci maddesine göre günlük
prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4'üncü maddesine göre belediye başkanlarına
ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının
yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara
ödenecek bakım ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1'inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2023 sayılı
Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi
için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.
1) Güncelleme katsayısı;
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 01.01.2023, kamu sektörü için
15.01.2023 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak
güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1
Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2022 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları
endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2022 yılı yıllık TÜFE
oranının) % 64,27 olması nedeniyle, Nisan/2023 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı
% 64,27 olarak dikkate alınacaktır.
2) 5510 sayılı Kanunun 55'inci ve geçici 1'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu
Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve
aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;
13.01.2023 tarih ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7421 sayılı Kanunla 5510 sayılı
Kanuna eklenen geçici 92 nci madde gereğince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile
2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü
ve geçici 2 nci maddelerine göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarlarının dosya bazında
ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30
oranında artırılacağı,
Birinci fıkrada belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıkların, 2023 yılı Ocak ayında bu maddede
belirtilen artış dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmayacağı,
hüküm altına alınmıştır