SGK Genelgesi 2020/45 (7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-51592363-010.06.02-14004230 17.11.2020
Konu : 7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların
Yapılandırılması

GENELGE 2020/45

1) GENEL AÇIKLAMALAR
Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen,
2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili
hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz
alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.
2) YASAL DAYANAKLAR
7256 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç
duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.


SGK