SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

SGK'ya göre prim ödeme ve eksik gün sayılarının hesaplanması


SGK mevzuatına göre prim ödeme ve eksik gün sayıları şu şekilde hesaplanmaktadır.

1- Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün
sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29,
30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak hesap edilir.

2- Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç,
ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş
tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı
yapılmak suretiyle hesap edilir.

3- Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç
olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları,
işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak
hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

4- İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili
ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp
son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış
tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak
suretiyle hesap edilir.

5- Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle
(istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde
çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili
ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün
sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak
suretiyle hesap edilir.

6- Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı
zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi)
ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve
çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması
durumunda ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten
önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret
alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

7- Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve
prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı
Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı
hususu da göz önüne alınarak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme
gün sayısına dahil edilerek prim ödeme gün sayısı hesap edilir.


Özellikle şubat aylarında SGK’ ya bildirilecek prim ödeme ve eksik gün sayılarının
hesabında tereddütler yaşanmaktadır. Bu konuya ilgili mevzuat bölümünde belirtilen SGK
genelgesinde açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda SGK’ ya bildirilecek prim ödeme ve eksik
gün sayılarının hesabı aşağıda örnekleriyle birlikte açıklanmıştır.

TÜRMOB