Sosyal Güvenlik ve İstihdama İlişkin Yeni Düzenlemeler

7226 sayılı Torba Kanundaki Sosyal Güvenlik ve İstihdama İlişkin Düzenlemeler

26.03.2020 tarihli ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;

 • Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 31.12.2021 tarihine kadar karşılanması,
 • Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde  ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların GSS Primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluluğunun kaldırılması,
 • GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğundaki “ 20 gün ve daha az çalışanlar” kuralının “8 gün ve daha az çalışanlar” şeklinde değiştirilmesi,
 • Emeklilere verilen Bayram ikramiyelerinin aylık ödemesi yapılacağı tarih yerine Bayramın içinde bulunduğu ayda ödenmesi,
 • Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıkların en az 1.500 TL’ye çıkarılması,
 • Emekli aylığı almakta iken sakatlanarak aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülenlerin belirtilen şartları karşılamaları halinde ayrıca yaşlılık aylığından da yararlanabilmeleri,
 • 2330 sayılı Kanuna göre nakdi tazminat alanların ayrıca yaşlılık aylığından da yararlanabilmeleri ile mevzuata aykırı yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olanların, aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının kendilerinin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmaması halinde aylık aldıkları sürenin prim ödeme gün sayısı olarak kabul edileceği,
 • Esnaf Ahilik Sandığı (Bağ-Kur’luların işsizlik sigortası) uygulamasının 01.01.2021 tarihine ertelenmesi,
 • İşveren sendikalarının  kurduğu dayanışma ve yardım fonu miktarına üyelerinin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak üzere nakit mevcutlarından aktarabilecekleri tutarın artırılması,
 • Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde, kısa çalışma uygulamasına ilişkin şartların kolaylaştırılması ve telafi çalışması ile ilgili iki aylık sürenin dört aya çıkarılması,

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.


26.03.2020 tarihli, 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan  7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun:

 • 6.Maddesinde;

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4.Maddesinde belirtilen “Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları   görev malullüğü aylığına dönüştürülenler” aylık bağlandığı tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla talepleri halinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanabilmesi,

 • 30.Maddesinde;

Aylık bağlanan vazife ve harp malûllerinden, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olanlardan, aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle sağlanmadığı daha sonra anlaşılanların aylık hesaplamalarına ilişkin uygulamaları aylık aldıkları süre herhangi bir şekilde prim talep edilmeksizin prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacağı, Ancak;

a) Aylık aldıkları süre, eksik hizmet süresinden fazla olanlar için, yalnızca eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadarki sürenin kullanılacağı, bu kapsamda olanlar için yeni bir aylık hesabı yapılmaksızın, maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren kesilmiş olan aylıklarının, aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak yeniden bağlanacağı,

b) Aylık aldıkları süre, eksik hizmet süresinden az olanların, aylık başlangıç tarihi ile aylıklarının kesildiği tarih arasında prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınan süreni aylıklarının hesabında dikkate alınmayacağı,

 • 16.Maddesinde;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-3.Maddesinde değişiklik yapılarak; çalışanların ve işverenlerin desteklenmesi amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından alınması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması,

 • 17.Maddesinde;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 22.Madde eklenerek Esnaf Ahilik Sandığı  (Bağ-Kur’luların işsizlik sigortası) uygulamasının başlatılma tarihinin 01.01.2021 tarihine ertelenmesi,

 • 41.Maddesinde;

Koronavirüs salgınına karşı çalışanlara ve işverenlere destek olmak amacıyla 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; Kısa çalışma başvuru uygulamasında,  işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmünün değiştirilerek, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 günlük sürede hizmet akdine tabi çalışma şartının 60 güne yine hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartının da 450 güne indirilmesi,

Buna mukabil, işverenin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için işyerinde kısa çalışma dönemi içinde ahlak ve iyi niyet kuralları ihlali dışındaki sebepler hariç olmak üzere işçi çıkarmaması gerektiği,

Kısa çalışma başvurularının başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılması,

 • 43.Maddesinde;

Koronavirüs salgınına karşı çalışanlara ve işverenlere destek olmak amacıyla çalışılmayan süreler için 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması,

 • 44.Maddesinde;

Ay içinde 10 gün ve daha fazla sigortalılık bildirilen ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlere ilişkin GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğunun kaldırılması,

 • 45.Maddesinde;

4857 sayılı Kanunun 13 ve 14. Maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde yalnızca “20 gün ve daha az” çalışmaları durumunda ve başkası üzerinden sağlık güvencelerinin bulunmaması halinde ay içindeki eksik günlere ilişkin GSS primlerinin kendileri tarafından ödenmeye devam edilmesi zorunluluğu ile ilgili gün sayısının 8 güne indirilmesi,

 • 46.Maddesinde;

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayram ikramiyelerinin, aylık ödemesinin yapılacağı ayda değil bayramın içinde bulunduğu ayda yapılması,

 • 47.Maddesinde;

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında en az 1.000 TL olarak belirlenen alt sınırının 1.500 TL’ye çıkarılması,

 • 50.Maddesinde;

İşveren sendikalarının tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun %25’ini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturulması ile ilgili oranın %35’ e yükseltilmesi,

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

https://www.pwc.com.tr/tr