"Torba Yasa"da yer alan SGK'nın bu affından faydalanabilirsiniz

"Torba Yasa"da yer alan SGK'nın bu affından faydalanabilirsiniz!

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” nihayet TBMM’de kabul edildi. 46 maddeden oluşan Torba Yasa ile SGK alacaklarının yanı sıra gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacakları, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları ile diğer kamu alacakları birlikte en geniş ölçüde yapılandırmayı kapsamaktadır.
Torba Yasada en dikkat çeken düzenlemelerden biri de SGK idari para cezaları ile bazı alacaklarda öngörülen af ile yeniden yapılandırılmadır.
 
İDARI PARA CEZASI UYGULANMAKTA OLAN HÂLLER
 
SGK, iş yerinin, çalışan sigortalıların, aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet belgesini yasal sürede usulüne uygun vermeyenlere idari para cezası uygulamaktadır.
İşveren, iş yeri sahipleri; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini usulüne uygun tutmaması ya da denetim elemanlarının incelemesine ibraz edilmemesi hâllerinde de idari para cezası uygulamaktadır.
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş denetim elemanlarının; İnceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, idari para cezası uygulanmaktadır.
Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265. maddesinin 2. fıkrasına göre cezalandırılmaktadır. Ayrıca bu suçu işleyenler hakkında ayrıca yukarıda belirtilen fiile göre 2 kat tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Diğer yandan bildirim yükümlülüğü olduğu hâlde bu bildirimleri yapmayan ya da SGK’ya gerekli bilgi ve belgeleri vermeyen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara da idari para cezası uygulanmaktadır.
 
“TORBA KANUN” İLE GELEN CEZA AFFI
 
Torba Kanun ile birlikte 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Torba Kanun’un yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve SGK tarafından takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
ASLI ÖDENMİŞ OLAN ALACAĞIN FER’İLERİNE AF
 
Torba Kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
GSS AFFI
 
2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup Torba Kanun’un yayımı tarihinden önce SGK (5510 s.) Kanunun 60/g kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan genel sağlık sigortası prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

İSA KARAKAŞ
TÜRKİYE