Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Vergiden İstisna Tutuldu

ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU

7349 sayılı Kanunla vergi kanunlarında aşağıdaki konularda değişiklikler yapıldı.
1) Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt
tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra
kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim
tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek;
ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden
kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden
hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.
Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete
uygulanacaktır.
Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2) Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer Ücretlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere
kaldırılmıştır.
3) Asgari Geçim İndirimine (AGİ) ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren
yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
4) Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden
kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.
5) Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları
yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi elde edenlere ilişkin muafiyetin
kapsamı genişletilmiş ve muafiyet şartı olan üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10
kW'a (10 k W dâhil) kadar olmasına ilişkin sınır 25 kW (25 k W dâhil) a çıkarılmıştır.
6) Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında
yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.
25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı GELİR VERGİSİ
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Gelir
Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.
Değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
I- Tüm Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna
Tutulmuştur
Yapılan düzenleme ile hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin
aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten
sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve
oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek; ödenecek vergi tutarı,
bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle
hesaplanacaktır.
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması
gereken vergiyi aşamayacaktır.

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete
uygulanacaktır.
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
II- Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları
yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi elde edenlere ilişkin muafiyetin
kapsamı genişletilmiştir
Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesi düzenlemesi uyarınca üretim tesisinin kurulu
gücünün azami 10 kW (10 k W dâhil) a kadar olması durumunda sahibi oldukları veya
kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden
üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son kaynak tedarik şirketine satılması durumunda
elde edilen kazanç gelir vergisinden muaf tutulmuştu.
Yapılan düzenleme ile sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde
kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi elde edenlere ilişkin
muafiyetin kapsamı genişletilmiş ve muafiyet şartı olan üretim tesisinin kurulu gücünün azami
10 kW (10 k W dâhil) a kadar olmasına ilişkin sınır 25 kW (25 k W dâhil) a çıkarılmıştır.
Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
III- Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesine yönelik Düzenlemeleri
Kaldırılmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 64 üncü maddesi uyarınca aşağıda yazılı hizmet erbabının safi
ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler
için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'i olarak kabul edilmekte ve buna göre
verilendirilmekteydi.
1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütülaasıyla,
(Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi
sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet
eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle Kanunun Diğer Ücretlerin
vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri kaldırılmıştır.
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
IV- Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde
asgarî geçim indirimi uygulanmaktaydı.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde
çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin
kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her
biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar
için % 5'i olarak belirlenmişti. Asgarî geçim indirimi, belirlenen tutar ile GVK 103 üncü
maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan
tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmakta ve mahsup edilecek
kısmın fazla olması halinde ise iade yapılmamaktaydı.
Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi
sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet
eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle Asgari Geçim İndirimine
ilişkin düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere
yürürlükten kaldırılmıştır.

V- Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden
kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur
Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı tablonun Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı
bölümünün 34 numaralı fıkrası uyarınca Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde
belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.
34 numaralı fıkrada yapılan değişiklik ile ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda
ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
VI- Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında
yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.
Katma eğer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan
değişiklik ile Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan
teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.
Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
7349 sayılı Kanunun Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanuna ilişkin
değişiklikleri aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.


TÜRMOB