Vergi mevzuatımızda bir ilk: Gerçek faydalanıcı bildirim yükümlülüğü


13 Temmuz 2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 529 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcı tanımı vergi mevzuatımıza girdi.
 
Tebliğde gerçek kullanıcının tanımı yapılmış, gerçek faydalanıcının, bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Gerçek faydalanıcı, ‘tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler’ olarak tanımlanmıştır.
 
Tebliğ, düzenlemelere baz olarak 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği dikkate almıştır.
 
Bildirim yükümlülüğü, kendi gerçek faydalanıcılarını bildirme yükümlülüğü ve müşteri gerçek faydalanıcılarını bildirme yükümlülüğü olmak üzere iki ana başlık halinde getirilmiştir.
 
KENDİ GERÇEK FAYDALANICILARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
Gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

Diğer mükellefler ise gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
 
MÜŞTERİ GERÇEK FAYDALANICILARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
Gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
 
Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini yapması gerekir.
 
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekir.
 
BİLDİRİMİN ŞEKLİ
 
Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim yapması gereken diğer kişiler ise İnternet Vergi Dairesi’nde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden ‘gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu’ doldurularak verilecek. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
 
CEZAİ YAPTIRIM
 
Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.
 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından da gerekli müeyyideler uygulanacak.
 
Söz konusu düzenleme ile birlikte, gerçek faydalanıcı müessesesi vergi kanunlarımıza ilk defa girmiş olup, bundan sonraki süreçte gerçek faydalanıcıya yönelik olarak yeni vergi düzenlemelerinin gelmesi beklenebilir
Av Muhammed Aksan
İtühaber