Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Belli Oldu

Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

Yurt dışı gündelikleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kararla, yurt dışı seyehatler nedeniyle verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutulacak kısmı da belirlenmiş olmaktadır.

KKTC dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olan yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmemiştir. KKTC’ye yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarı ise 175,20 lira olmuştur. 

25.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 24.01.2020 tarih ve 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yürürlüğe konmuştur.

Yeni kararlar 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2062 sayılı Kararla yurtdışı gündelikler yeniden belirlenmiş olmakla birlikte, kararın eki Cetvelin vergiden istisna harcırah tutarının belirlenmesinde esas alınan ve en yüksek Devlet memuru kabul edilen Cumhurbaşkanlığı İdair İşler Başkanı için geçerli olan, II no.lu sütununda yer alan tutarlarda bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla KKTC dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olan yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları ise değiştirilmiştir.

Yurt dışı ve yurt içi gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutarları ile ilgili konu hatırlatmak amacıyla aşağıda kısaca özetlenecektir.

1. Yasal Düzenlemeler

Harcırah Kanunu’nun;

-  33. maddesinde, bu Kanun gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirleneceği,

-  34. maddesinde ise, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirleneceği,

hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini yukarıda da belirtilen 24.01.2020 tarih ve 2062 sayılı Karar ile kullanmış, bu kararın eki “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” ile yurt dışı harcırah tutarları yeniden belirlenmiş, Karar 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır.

Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre ise; idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen;

-  Gerçek yol giderlerinin tamamı,

-  Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı,

gelir vergisinden müstesnadır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, halen geçerli olan vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır.

2. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutar çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 döneminde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 66,85 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

3. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları

25.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir (Bu tutarlar yürürlükten kaldırılan kararnamede yer alan tutarlarla aynıdır.)

Ülkeler/ Para Birimi

Tutar

ABD (ABD Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

NotKararın 4. maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.

4. KKTC’ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı

25.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için belirlenen gündelik tutarı 175,20 TL’dir. Bu çerçevede 2020 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır. 

KAYNAK: https://www.pwc.com.tr/tr