Yatırımlarda devlet yardımları kararında lehte değişiklikler

Yatırımlarda devlet yardımları kararında lehte değişiklikler

 

Ülkemizde yatırım teşvikleri, 2012/1 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ ile düzenlenmiştir. Ekonomi Bakanlığınca, 26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete'de 2017/1 sayılı bir tebliğ ile sessiz sedasız yeni bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeleri çok olumlu bulduğumu da belirtmek isterim.

A. Yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlemesi:

Tebliğin birinci maddesi ile yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular arasına 'Lisanssız elektrik üretimi yatırımları' ilave edilmiş ve sabit yatırım tutarı on milyon lirayı aşmayan ek 4 de sayılan yatırım teşvik belgeleri için yerel birimlere müracaat edilebileceği açıklanmıştır.

B .Enerji yatırımları:

Enerji yatırımlarında, enerji yatırımlarında enerji verimliliği raporunun şart olduğu ve bu raporun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edileceği açıklanmıştır. Enerji yatırımları tamamlandığında da teşvik belgesinin kapatılabilmesi için aynı bakanlığa gerçekleşme raporu tanzim edilerek bildirilmesi gereklidir.

C. Yatırım cinsleri :

2012/1 sayılı tebliğin yatırım cinsleri hakkındaki maddesinin bazı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'(1).Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşur.

'(2) Bu yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Lehteki hükümler ile önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanır.'

Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıdaki kriterler aranır.

'a) 1.Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2. Et yönlü büyükbaş ve küçükbaş besicilik yatırımlarında, 3. Damızlık büyükbaş/küçükbaş yatırımlarında başlangıçta yatırıma göre süt mamulleri üretimi, kesimhane ve yetiştiricilik ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).

Kanatlı yetiştiriciliğinde:

1. Damızlık yatırımlarında, damızlık yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.

2. Et yönlü yatırımlarda, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.

d) Yumurta yönlü yatırımlarda, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme tasnif ve paketleme ünitesi.'

'e) Et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınır.'

D. Başlamış işlemler ve mahrece iade:

11. inci maddede düzenlenen yatırım süresi içinde ithalat işlemlerine başlanılmış fakat henüz ithal edilememiş olan makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idaresince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir ve bu şekilde yapılan ithalatta, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalanılır.

E. Gemi İnşa yatırımlarında Sigorta primi desteği getirilmiştir.

Tebliğin 14. Üncü maddesine yapılan ilave ile gemi inşaatında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın 18 ay için sigorta primi işveren hissesi desteği konusunda destek getirilmiştir.

F. İthal ve yerli makine liste değişikliği :

Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek büyük bir problem halledilmiştir. Kısaca LİSTE TADİLATI YAPILMADAN MAKİNE VE TECHİZAT ALIMI SAĞLANMIŞTIR. Yani İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.'

G. Teşvik belgesinin revizesi:

Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek başka mevzuatın gerektirdiği hallerde, gerekçe ve bilgi ve belgelerle müracaat şartı ile belge revizesi yapılabilmesine izin verilmiştir. .

H. Finansal Kiralama işlemlerinde lehe değişiklikler:

Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve finansal kiralama işlemlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

1. Finansal kiralama konusu makine ve teçhizatın belirli şartlarla başka bir yatırımcıya devrine izin verilmiştir. Belirli şartlara uyulmaması halinde belge iptali ile verilecek cezalar açıklanmıştır.

2. Sözleşmenin feshi veya devri halinde yapılacak işlemler ve nasıl izin alınacağı belirtilmiştir.

3. Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki taşınır ve taşınmaz mallar için Genel Müdürlüğün izni gerekir.'

Yukarıda mümkün olduğu kadar kısaltarak açıkladığımız düzenlemeler, bana göre yatırımcıların lehine olan ve yatırımları artıracak, yatırım süresini kısaltacak, bürokrasiyi azaltacak mükellef lehine hükümlerdir.

Bu şekildeki hükümlerin bir an önce daha fazla olarak getirilmesini ve yatırım ortamının artırılmasını diliyorum.

Cevdet Akçakoca

EKOHABER