Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı İçin Süre Uzatılacak Mı?

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI İÇİN SÜRE UZATILACAK MI? 

Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği (TÜRMOB), Ticaret Bakanlığından, COVİT-19 Salgını Kapsamında Defter Kapanış Tasdiki ve Süresi Hakkında Bilgi Talebinde bulundu.

Defter kapanış tasdiklerinin son gününün tüm mükellefler için 31/08/2020 tarihi oldup olmadığının tespit ve ilanına ilişkin ilgili dilekçe aşağıdadır; 


TÜRMOB' dan; Ticaret Bakanlığına

Tarih: 15.06.2020 - Sayı : 2020/

Konu : Defter Kapanış Tasdiki

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bilindiği üzere. 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin 15 inci maddesinin 30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle değişik 2 nci fıkrasında “Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok önlem alınmış, bu anlamda tüm yurt çapında uygulanmak üzere gerek sektörel bazda gerekse mükelleflerin öznel durumları (yaş ve hastalık) dikkate alınarak mücbir sebep halinin varlığı kabul edilmiştir. 01/06/2020 tarihi itibariyle bazı mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiği duyurulmuş olup bazı mükellefler için mücbir sebep hali devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli yapılan bilgilendirmelerden salgının devam ettiği ve kontrollü sosyal hayata ilişin tedbirler uygulanmaz ise hedeflenen noktaya gelinemeyeceği anlaşılmaktadır.

Noterliklerde yaşanılabilecek ve salgınla mücadeleye olumsuz etki edecek yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla, yukarıda metnine yer verilen Tebliğ hükmü de dikkate alınarak defter kapanış tasdiklerinin son gününün tüm mükellefler için 31/08/2020 tarihi olduğunun tespit ve ilanının gerektiği değerlendirilmektedir. Tüm mükellefler için bu durumun geçerli olmadığı mütalaa ediliyor ise bu takdirde 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilen mükellefler için defter kapanış tasdiklerinde son tarihin ne zaman olduğunun tespitinin ve duyurulmasının zorunluluk arz ettiği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Emre Kartaoğlu

TÜRMOB Genel Başkanı

Dağıtım :

Ticaret Bakanlığına Gelir İdaresi Başkanlığına