Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, bu yönetmeliğe göre;

03.03.2004 tarihli 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin; “Yıllık Ücretli İzin Uygulaması” başlıklı 6’ncı maddesinin; üçüncü fıkrasında yer alan, en çok üçe bölünebilir ibaresi, bölümler halinde kullanılabilir olarak değiştirilmiş ve fıkranın yeni hali ile eklenen yeni fıkra aşağıdadır.

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Madde 6-

“Ancak, 53’ncü madde’de öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.”

Aynı madde’ye aşağıdaki yeni fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

Bu yeni fıkranın uygulanması, genelde yıllara sari inşaat ve onarma işi ile bazı işlerini alt yüklenici sıfatıyla belirli işlerini fabrika sahalarında (üretim yerlerinde) taşeronlara yaptıran, ile güvenlik vb hizmet alan işyerleri için geçerli olacağını varsayıyoruz.

Aynı yönetmeliğinin İzin Sürelerinin Tespiti başlıklı 9’ncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer altında çalışanların izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır ibaresi eklenmiş ve maddenin yeni hali aşağıdaki gibidir;

İzin Süresinin Tespiti

Madde 9 — İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır.

Ancak, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Bu yönetmelik değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Yıllık ücretli izin yönetmeliği için tıklayınız:

Berker Bostancı

HÜRSES