MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

2021 Mali mevzuatta son düzenlemeler

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

17 Eylül Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları; 

(MUHASEBE, VERGİ, ÇALIŞMA HAYATI, SOS1)YAL GÜVENLİK (SGK) DANIŞMA )HATTI)  

-SGK Genelgesi 2021/30 (13.9.2021) 

Beş Puanlık İndirimde Başlangıç Değişikliği...

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)

Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştır.

-SGK Genelgesi 2021/28 (17.08.2021)

Asgari ücret desteği

-SGK Genelgesi 2021/27  (17.08.2021)

Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler

-Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) (29.07.2021)

-7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28.07.2021)

-7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28.07.2021)

-SGK Genelgesi 2021/26 (27.07.2021)

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 530 (17.07.2021)

Yeniden değerlemeye ilişkin uygulamalar tebliği

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 529 (16.07.2021)

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda, Küresel Forum, faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin uyması gereken uluslararası asgari standartlar oluşturmuş olup tüzel kişiliklerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısının bilinmesi hususu standardın unsurlarından biridir. Bu konu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiyelerde de karşılık bulmaktadır.
 

-Covid 19 nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin genel yazı (08.07.2021)

Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) (30.06.2021) 

Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:528) (26.06.2021)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamalar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

-7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/1) (24.06.2021) 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

-SGK Genelgesi 2021/19 (18.06.2021)

Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsiline ilişkin yayımlanan genelge

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (14.06.2021)

14 Haziran 2021 Tarihli ve 31511 Sayılı Resmî Gazete 

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

-7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) (14.06.2021)

Araç Muayenelerine ilişkin uygulama...

-SGK Genelgesi 2021/20 (11.06.2021)

 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması 

-7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (09.06.2021) 

Vergi ve matrah artırımı, stok affı, borç yapılandırma kanunu... 

-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) (03.06.2021)

Katma Değer Vergisi genel uygulamalarında bazı değişiklikler yapıldı

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) (02.06.2021)

02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) (02.06.2021) 

02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499

-Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.06.2021)

Poşet beyan işlemlerinde değişiklik

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/35 Yayınlandı (27.05.2021) 

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) (25.05.2021) 

Kurumlar vergisi genel tebliği ile önemli değişiklikler yapıldı 

-7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (25.05.2021)

25 Mayıs 2021 Tarihli ve 31491 Sayılı Resmi Gazete  

-SGK Genelgesi 2021/14 (04.05.2021)

4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

-VUK Sirküleri/134 (03.05.2021)

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) (30.04.2021)

Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

-7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.04.2021)

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) (30.04.2021)

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

-4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930) (30.04.2021)

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete 

-SGK Genelgesi 2021/13 (28.04.2021)

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması hk

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910) (23.04.2021)

23 Nisan 2021 Tarihli ve 31463 Sayılı Resmi Gazete 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/133 (22.04.2021)

6 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması


-7316 Sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun (22.04.20219

2 Nisan 2021 Tarih ve  31462 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan kanunla yapılan değişiklikler için tıklayınız 

-SGK Genelgesi 2021/11  (21.04.2021) 

Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından SGK’ ya on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

-SGK Genelgesi 2021/12 (19.04.2021) 

SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağladı

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) (17.04.2021)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

-Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2021)

Emlakçılık yapma şartlarında değişiklik...

-SGK Genelgesi 2021/9 (08.04.2021)

İşten ayrılış nedenleri ve kodlarınde yapılan değişiklikler

-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2021)

- Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği (07.04.2021)

- Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2021)

- Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği (07.04.2021)

- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2021)

- Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2021)

-Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.2021)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı (07.04.2021)

-SGK Genelgesi 2021/8 (04.04.2021)

 İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge


-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) (01.04.2021)

Türk Lirası mevduata stopaj desteği 31 Mayısa kadar uzatıldı

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) (24.03.2021)

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiştir.


-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56 (19.03.2021)

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler 


-Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı (16.03.2021)

16 Mart 2021 Tarihli ve 31425 Sayılı Resmi Gazete 


-SGK Genelgesi 2021/5  (14.03.2021)

Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı

-Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı (10.03.2021)

 Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

-7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (07.03.2021)

07 Mart 2021 Tarihli ve 31416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun için tıklayınız  


-3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (24.02.2021)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3579)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 (23.02.20219

 İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması...

-Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.02.2021)

Şirket kuruluş ve ticaret sicil işlemlerinde önemli değişiklikler


-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) (16.02.2021)

16 Şubat 2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile Katma değer vergisinde önemli değişiklikler yapıldı 


-SGK Genelgesi 2021/3 Yayınlandı (12.02.2021)

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi hakkında genelge


-VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) (09.02.2021)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğuyla ilgili tebliğde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı


-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) (09.02.2021)

 Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.


-Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506) (06.02.2021)

06 Şubat 2021 Tarihli 31387 Sayılı R.G.'de yayımlanan karar


-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) (05.02.2021)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikleri içeren Tebliğ


-İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/1-50 (05.02.2021)

05 Şubat 2021 Tarihli ve 31386 Sayılı Resmi Gazete


-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491) (04.02.2021)

04 Şubat 2021 Tarihli ve 31385 Sayılı Resmi Gazete


-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) (04.02.2021)

04 Şubat 2021 Tarihli ve 31385 Sayılı Resmi Gazete 


-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470) (30.01.2021)

30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız 


-VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) (25.01.20219

Ba-Bs bildirim formlarında değişiklikleri içeren tebliğe buradan ulaşabilirsiniz 


-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) yayımlandı (25.01.2021)

Mücbir sebep hali ve vergi ertelemelerine ilişkin Tebliğ için tıklayınız 


-Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021) 

Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

-Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği (15.01.2021) 

Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)

15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan kararlar için tıklayınız


-18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (14.01.2021)

Tebliğ taslağı için tıklayınız 


-314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (14.01.2021) 

Evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklanmasına yönelik olarak Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.


-4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)

13 Ocak 2021 Tarihli ve 31363 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız 


-2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) (13.01.2021) 

İdari para cezaları uygulaması hakkındaki karar için tıklayınız 


-SGK Genelgesi 2021/1 Yayınlandı (07.01.2021)

2021 Yılı SGK Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların yer aldığı genelge için tıklayınız


-Maliye Bakanlığı Genelge Sıra No:1  yayınlandı (07.01.2021) 

1 Ocak 2021 Taarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 7.638.69 Tl oldu. Genelge için tıklayınız 


-Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı (06.01.2021)

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,

Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,


-2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı (31.12.2020)

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete (5. Mükerrer) tarife için tıklayınız 


-31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan mevzuatlar (31.12.2020

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan mevzuatlar için tıklayınız


-30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Mükerrer  Resmi Gazetelerde yayımlanan mevzuatlar (30.12.2020)

30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Mükerrer  Resmi Gazetelerde yayımlanan mevzuatlar için tıklayınız


-7256 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) (30.12.2020) 

30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ile ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Karar için tıklayınız

-4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344) (30.12.2020)

Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı yeniden uzatıldı.

-29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer  (29.12.2020)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Tebliğlere buradan ulaşabilirsiniz 

***

** Yayımlanan Son Dakika Mali Mevzuatların Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz...

***

-6102 Sayılı TTK'nın 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.12.2020)

İlgili tebliğ için tıklayınız

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3327) (25.12.2020)

25 Aralık 2020 Tarihli ve 31345 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız

-Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328) (25.12.2020)

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz 

-Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ (24.12.2020)

Hibe desteklerinin uygulamasını içeren tebliğ için tıklayınız 

-Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3323) (23.12.2020)

23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321) (23.12.2020)

23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karara buradan ulaşabilirsiniz

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3319) (23.12.2020)

23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız


** Yayımlanan Son Dakika Mali Mevzuatların Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz...

Sağlıcakla kalınız...

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 

-YASAL UYARI-