MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

2023 Mali mevzuatta son düzenlemeler

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

1 Haziran Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları; 

"" YAYINLANAN SON DÜZENLEMELERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ ""

-7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300) (26.05.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 56 (17.05.2023) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18) (10.05.2023) 

-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165) (25.04.2023) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166) (25.04.2023) 

-SGK Genelgesi 2023/19 (SGK Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi) (18.04.2023) 

-Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (15.04.2023) 

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) (07.04.2023) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /62 (05.04.2023) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) (01.04.2023) 

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47) (30.03.2023) 

-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2023) 

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2023) 

-SGK Genelgesi 2023/14 (7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması) (25.03.2023) 

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (25.03.2023) 

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)  (25.03.2023) 

-7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)  (25.03.2023) 

-Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5)(25.03.2023)

-SGK Genelgesi 2023/13 (16.03.2023) 

-7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.03.2023) 

-SGK Genelgesi 2023/12 (09.03.2023)

-Katma Değer Vergisi sirküleri/70 (07.03.2023) 

-7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (03.03.2023) 

-7438 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (02.03.2023) 

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (01.03.2023) 

-SGK GENELGESİ 2023/8 (26.02.2023) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830) (23.02.2023)

-6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6831) (23.02.2023) 

-Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 125) (22.02.2023) 

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) (17.02.2023)

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6791) (14.02.2023) 

-Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler  (14.02.2023) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790) (14.02.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/150 (13.02.2023) 

-Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00’dan İtibaren Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6785) (08.02.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548) (08.02.2023) 

-SGK GENELGESİ 2023/7 (03.02.2023) 

-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ (30.01.2023) 

-SGK Genelgesi 2023/6 (30.01.2023) 

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (30.01.2023) 

-7434 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.01.2023)

- Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775) (29.01.2023)

-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728) (26.01.2023)

-7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile BKKH Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (25.01.2023) 

-Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) (18.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) (14.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) (14.01.2023) 

-7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13.01.2023) 

-SGK Genelgesi 2023/3 (06.01.2023) 

-322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  (01.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 544 (01.01.2023) 


***


2023 YILI ASGARİ ÜCRET LEVHASI

-2023 YILI SM, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ  

-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-2023 YILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR  

-2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 

-2023 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

-YENİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

-2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

-2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

***

-31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler - Mevzuatlar (31.12.2022)

-30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete 

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (29.12.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6618) (29.12.2022) 

-SGK Genelgesi 2022/26 (23.12.2022) 

-149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (22.12.2022) 

-2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582) (21.12.2022) 

-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583) (21.12.2022) 

-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6584) (21.12.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) (03.12.2022)

-Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) (30.11.2022) 

-7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.11.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) (24.11.2022) 

-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417) (24.11.2022) 

-21 Seri No'lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (17.11.202) 

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.11.2022) 

-7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.11.2022) 

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.11.2022) 

-2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (05.11.2022) 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) (30.10.2022) 

-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297) (27.10.2022) 

-Vergi Usul kanunu Sirküleri/146 (26.10.2022) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) (25.10.2022) 

-7418 Sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (18.10.2022) 

-Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)  (11.10.2022) 

-Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı (10.10.2022) 

-Danıştay'dan Vergi ve cezalara ilişkin kararlar  (07.10.2022) 

-2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (04.10.2022) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 (03.10.2022)  

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) (23.09.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6036) (15.09.2022)

-SGK Genelgesi 2022/19 (Asgari Ücret Desteği) (12.09.2022) 

-VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145 (12.09.2022) 

-Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6003) (04.09.2022) 

-81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (26.08.2022) 

-SGK Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.2022) 

-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.2022) 

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.2022) 

-1 Seri No'lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (15.8.2022)

-Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8,08,2022)

-SGK Genelgesi 2022/14 (01.08.2022) 

-5872 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (27.07.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) (25.07.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) (25.07.2022) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) (22.07.202) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13) (22.07.2022) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) (22.07.2022) 

-5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (22.07.2022) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 (20.07.2022) 

-5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (20.07.2022) 

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 14 (20.07.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/143 (01.07.2022)

-Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.07.2022) 

-7412 Sayılı Kanun (28.06.2022)

-Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.06.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752) (28.06.2022) 

-69 Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri (24.06.2022) 

-SGK Genelgesi 2022/11 (24.06.2022)

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) (31.05.2022)

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) (28.05.2022) 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320). (26.05.2022)

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/141 (25.05.2022)

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) (14.05.2022) 

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) (14.05.2022) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) (21.04.2022) 

-Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.04.2022) 

-7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.04.2022) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 (06.04.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360) (01.04.2022) 

-7392 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (01.04.2022) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) (29.3.2022) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) (01.03.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193) (14.2.2022) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) (13.2.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) (11.2.2022) 

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (11.2.2022) 

-7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (29.01.2022)

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) (27.01.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) (22.01.2022) 

-7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.01.2022) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) (18.01.2022) 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) (12.01.2022)

-SGK Genelgesi 2022/1  (10.01.2022)

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

-31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete (31.12.2021) 

-30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı  Mükerrer Resmî Gazeteler (31.12.2021) 

-7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.12.2021)

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) (27.12.2021) 

-7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.12.2021) 

-2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (22.12.2021) 

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937) (22.12.2021) 

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936) (22.12.2021) 

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete

-21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan  Tebliğler (21.12.2021) 

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar 


-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921) (16.12.2021) 


"" YAYINLANAN SON DÜZENLEMELERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ ""


Sağlıcakla kalınız...

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

[email protected] 

-YASAL UYARI-