MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 


Bu günkü yazımızın konusu yine mali mevzuatlar olacak; 

İşte, Vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları;

-Limited şirket vergi borcunun şirket ortaklarından İstenmesine ilişkin DANIŞTAY kararı;

Danıştay İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU; 11.12.2018 tarihli ve E.2013/1; K.  2018/1  No.lu Kararında;  limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen  veya  kısmen  tahsil  edilemeyen  veya  tahsil  edilemeyeceği anlaşılan  vergi  borcunun  şirket  ortaklarından  tahsili  için  öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar verdi (Tamamını okumak için tıklayınız)

-Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı;

5510 Sayılı Kanunla ile ilgili teşviklerin yer aldığı açıklamaların tamamı için tıklayınız 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat genel tebliğinde değişiklik yaptı;

 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde “1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır. (Tebliğ için tıklayınız) 

-Gider vergisi kanunu hakkında 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı;

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149) (Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz) 

-7176 Sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi;

7176 Sayılı Kanuna bakmak için tıklayınız 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 507 Sayılı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi uygulamalarında yeni düzenleme yapılmıştır.

Yayımlanan tebliğde; 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmektedir. 

Bu kapsamda yeni uygulanacak sistemden

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, 

d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

e) Vergiden muaf esnaf. gruplarının ihtiyari olarak yararlanabilecekleri belirtilmektedir; (Tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz)

-Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yayımlanan tebliğle YMM'lere önemli kolaylıklar sağlandı; 

Tebliğin amaç ve kapsamı; Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin, 3568 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır. (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-1 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7175 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yeni teşvikler yürürlüğe girmiştir (Kanuna buradan ulaşabilirsiniz)

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yayınlanan 21 Sayılı Genelge ile bazı uygulamalarda değişikliğe gitmiştir (İlgili SGK Genelgesi için tıklayınız) 

-29 Mayıs 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan bireysel emeklilik sistemi uygulamasında değişikliğe gidildi (Yönetmelik için tıklayınız) 

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 21 Mayıs 2019 Tarihli ve 30780 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararları ile FİNANSAL RAPORLAMALARA ilişkin değişiklikler yapmıştır.  (İlgili kararlara buradan ulaşabilirsiniz)

-SGK, İnşaat işyerlerinde otomatik tescile ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştur. (SGK'nın genel yazısı için tıklayınız)

-SGK, Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tesciline ilişkin genelge yayınlamıştır (2019/10 Sayılı SGK Genelgesine bakmak için tıklayınız)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Bağımsız denetçilerin sürekli eğitimlerinin yapılmasına ilişkin tebliğde değişikliğe gitmiştir. (Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız) 

-Kambiyo işlemlerinde vergi oranı değişikliğine gidilmiştir. (Konuya ilişkin 1103 Sayılı Karara buradan ulaşabilirsiniz)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TFRS'lere ilişkin bazı değişiklikler yapmıştır(11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız) 

- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında yeni uygulamalara gidilmiştir.  (Tebliğ için tıklayınız)

-SGK, 2013/11 sayılı Genelgede Değişikliği içeren 2019/9 Sayılı Genelge yayınlandı (Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

-1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında  değişiklik yapıldı (Detaylar için tıklayınız) 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bazı stopaj oranlarında değişikliğe gitmiştir (İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz) 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yeni Düzenleme (1003 Sayılı karar için tıklayınız

-Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin iç genelge yayınlanmıştır (2019/1 Sayılı iç genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

kinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi içeren Gelir İdaresi özelgesi (Özelge için tıklayınız

-2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin uygulama tebliği yayınlandı  (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-1 Nisan 2019 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere Vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeniden belirlendi (Konuya ilişkin yayınlanan 115 Sayılı VUK sirküleri için tıklayınız) 

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi uygulaması yeniden düzenlenmiştir (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-20 Mart 2019 tarihli ve 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat oranları, 

Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranı  belirleme  yetkisi  çerçevesinde  döviz  cinsinden  elde  edilen mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlendi  (842 Sayılı Karar için tıklayınız

-Kur farkı KDV matrahına dahil edilmiştir. (KDV genel uygulama tebliği için tıklayınız

-Asgari ücret desteğine ilişkin SGK Genelgesi yayınlanmıştır. (2019/8 Sayılı genelgeye buradan ulaşabilirsiniz)

-23 Mart 2019 Tarih ve 30723 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle KDV uygulamalarında önemli düzenlemelere gidilmiştir (Detaylar için tıklayınız

-SGK, ücret prim desteğine ilişkin genelge yayınlandı (2019/7 Sayılı genelge için tıklayınız)

-22 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 845 Sayılı Kararla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak bazı KDV Oranlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. (845 sayılı karar için tıklayınız

-21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkında değişikliğe gidilmiştir (842 Sayılı Karar)

-Bazı Amortisman Oranlarında Yeni Düzenleme...  (Amortismanlara ilişkin geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz) 

-15 Mart 2019 Tarih ve 30715 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 307 Seri No'lu tebliğle, gelir vergisi uygulamalarında bazı yeni düzenlemeler yapıldı (Detay için tıklayınız)

-306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile önemli değişikliklere gidildi (306 Nolu Tebliğ)

-Vergi ve Muhasebe Uygulamalarında Değişiklikleri içeren önceki yazımızı okumak için tıklayınız

Esen kalınız...

-YASAL UYARI-