MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 

7 Nisan  Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları;

-2020/3 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi Yayınlandı (07.04.2020)

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak mükelleflerin mücbir  kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine  yönelik  başvuruların  şekli,  komisyonların  kurulması  ile  komisyonların  çalışma  usul  ve  esaslarına  ilişkin 2020/3  Seri  No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı.

-Firmalara kâr dağıtım sınırlaması (06.04.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, firmaların kâr dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kâr dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı.

-Pilot İller Dışında MUHSGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelendi (05.04.2020)

Konuya ilişkin 4 Nisan 2020 Tarih ve 31089 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) için tıklayınız

-Katma Değer Vergisi Sirküleri/68 yayımlandı (01.04.2020)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

-1 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri yayımlandı (27.03.2020)

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, ilgili mevzuatı uyarınca belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının verilme sürelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine dayanılarak uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

-7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi (26.03.2020)

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (7226 Sayılı kanun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz) 

-Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (25.03.2020)

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 'nde; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) İÇİN TIKLAYINIZ 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri 126 yayınlandı (23.03.2020)

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması

-Bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranında değişiklik yapıldı (22.03.2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) Resmi gazetede yayımlandı. Buna göre; Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.”

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde süreler değişti (22.03.2020)  

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Resmi gazetede yayımlandı. Beyan süreleri değişti. Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

-İcra ve iflas takipleri durduruldu (22.03.2020)

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar askıya alındı. Karar için tıklayınız 

-Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı (20.03.2020)

Bu Tebliğin konusunu, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Tebliğ için tıklayınız

-Gelir vergisi beyan verme ve ödeme sürelerinin uzatıldığına dair 125 No'lu VUK sirküleri yayınlandı (17.3.2020)

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sirküler için tıklayınız 

-Türkiye Muhasebe Standartları  (TMS) 1 Finansal Tabloların Sunuluşunda Değişiklikler Yapıldı  (12.03.2020)

12 Mart 2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı için tıklayınız

-SGK Genelgesi 2020/5 (Borç Sorgusu İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri) (10.03.2020)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır. (Genelge için tıklayınız)

-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) Resmi gazetede yayımlandı (03.03.2020)

Yayımlanan Tebliğ ile bazı KDV tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı (Tebliğ için tıklayınız)

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) Resmi gazetede yayımlandı (03.03.2020)

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumluluklarında değişiklik yapıldı (Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz)

-ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Yayımlandı (03.03.2020)

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı

-e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlandı (02.03.2020)

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Şubat 2020 Versiyon : 1.0 yayınlandı. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz...

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/124 Yayınlandı (01.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı (25.2.2020)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) için tıklayınız

-7222 Sayılı Kanun Resmi gazetede yayımlandı (25.02.2020)

7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız

-6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı Hakkında 2137 Sayılı Karar Resmi gazetede yayımlandı (23,02,2020)

6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanma Süresi “31/12/2020” Tarihine kadar uzatılmıştır. (2137 Sayılı Karar için tıklayınız)

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) Resmi gazetede yayımlandı (20.02.2020)

20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) ile; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmek suretiyle vergi sistemimizde “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir.

Buna göre, özetle; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır.

Bu Tebliğde, Vergi Usul Kanununun bahsi geçen 379 uncu maddesine ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir. (517 Nolu Tebliğ için tıklayınız)

-7221 Sayılı Kanun Resmi gazetede yayımlandı (20.02.2020)

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yapılan önemli düzenlemeler bulunmaktadır. (7221 Sayılı Kanuna buradan ulaşabilirsiniz)

-2020/3 No'lu SGK Genelgesi yayınlandı (18.02.2020)

7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ilgili yayınlanan Genelge için tıklayınız

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (14.02.2020)

14 Şubat 2020 Tarih ve 31039  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır (Tebliğ için tıklayınız)

-Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (12.02.2020)

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. (Yönetmelik için tıklayınız)

-TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/53 yayınlandı (12.02.2020)

Türkiye genelinde uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş olmakla birlikte 09/02/2020 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 sıra No.lu değişiklik Tebliği ile Bursa, Eskişehir Ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler uygulamaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacağı, ülke genelinde uygulanmasının ise 1 Mart 2020 tarihine ertelendiği belirtilmiştir. (Sirküler için tıklayınız)

-Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (12.02.2020)

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. (Tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz)

-Defter Beyan Sistemi Uygulaması (10.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile bugüne kadar  beyan edilen bilgiler ve alınan tahakkuklar geçerli olup, onayladıkları tahakkukları için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. (Tamamı için tıklayınız)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) Resmi gazetede yayımlandı (09.02.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Dahil Edilmiş, Tüm Türkiye’deki Uygulama ise 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir (Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz)

-Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3 Yayınlandı (07.02.2020)

-Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Emlak Vergisi sirküleri yayınlandı

-Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 311) Hazırlandı (07.02.2020)

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. (Tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz)

-Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır (06.02.2020)

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. (Taslak için tıklayınız)

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile bazı değişiklikler yapıldı (05.02.2020)

Buna göre; 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ürünlerden plastik poşetler” ibaresi “ürünler” olarak değiştirilmiştir. (Tebliğ için tıklayınız)

-2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ yayımlandı (05.02.2020)

652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır. (Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanı İç Genelgesi Yayınlandı (04.02.2020)

Gelir İdaresi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO. 2020/1 yayınladı  (Genelge için tıklayınız)

-2020 Yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların açıklandığı 2020/2 No'lu SGK Genelgesi yayınlandı

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari  ücret, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arası için tespit edilerek, 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 98,10 (doksan sekiz lira on kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. (SGK Genelgesi 2020/2 için tıklayınız)


-SGK beş puanlık indirim uygulamasına ilişkin 2020/1 No'lu SGK Genglesi yayınlandı (30.01.2020)

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların beş puanlık indirim uygulamasına ilişkin genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

-Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarını belirleyen Karar Resmi gazetede yayımlandı (28.01.2020) 

2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarları ektedir. (Detaylara ulaşmak için tıklayınız)

-Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Belli Oldu (28.01.2020)

Yurt dışı gündelikleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kararla, yurt dışı seyehatler nedeniyle verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutulacak kısmı da belirlenmiş olmaktadır. (Tamamına buradan ulaşabilirsiniz)

-Vergi usul Kanunu Sirküleri/123 yayınlandı (27.01.2020)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması...

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı (25.01.2020)

Resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048) için tıklayınız

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516) Resmi gazetede yayımlandı (24.01.2020)

Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. (Tebliğ için tıklayınız)

-TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/40-1 Yayınlandı (23.01.2020)

"Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"  ile  “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin yenilenmesi zorunluluğu hakkındaki sirküler. (Okumak için tıklayınız) 

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik  Beyanname Aracılık" Sözleşmelerinin yenilenmesine (güncellenmesine) ilişkin yapılacak işlemler (22.01.2020)

Sözleşmenin nasıl güncellenmesi gerektiği hususunda önemli açıklama için tıklayınız

-2020 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler  (22.01.2020)

1003A Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi (İlgili kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular (İlgili kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz)

-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Değişiklik Yapıldı (21.01.2020)

 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değiştirilmiştir. (Değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz)

-Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak VUK Sirküleri Yayınlandı

13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.(Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız)

-e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin 515 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı değiştirilmiştir.

Buna göre; “e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. (Tebliğin detayına buradan ulaşabilirsiniz)

-2020 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI BELLİ OLDU

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir. (Geniş bilgi için tıklayınız)

-2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler belirlendi

2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar. (Detaylara buradan ulaşabilirsiniz)

-2020'de Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı Belli Oldu

1.1.2020-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TLolarak hesaplanmıştır (Geniş bilgi için tıklayınız)

-Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin 514 Sıra No'lu VUK Tebliği yayınlandı

Bu Tebliğin amaç ve kapsamını; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması oluşturmaktadır. (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) için tıklayınız)

-Bazı Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı (02.01.2020)

02/01/2020 tarihli ve 30996(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir.

 Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiştir.

 GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir. (Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız)

-İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme yapıldı (02.01.2020)

Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Tamamına bakmak için tıklayınız)

-2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı (31.12.2019)

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tarifede; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2020 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yer almaktadır. (2020 Yılı SMMM ve YMM Muhasebe asgari ücret tarifesi için tıklayınız)

-2020 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Belirlendi (31.12.2019)

2020 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları için tıklayınız

-Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Bu Yönetmeliğin amacı; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine, (Yönetmelik için tıklayınız)

***

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı.

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı.

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı.

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı. 

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı. 

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz  

***

** YAYIMLANAN SON DAKİKA MEVZUATLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

-YASAL UYARI-