MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir, Denetçi

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

27 Kasım Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları; 


-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (27.11.2020)

27 Kasım 2020 Tarihli ve 31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ için tıklayınız 


-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ (27.11.2020)

27 Kasım 2020 Tarihli ve 31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ için tıklayınız 


-7256 sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılması hakkında 2020/45 Sayılı Genelge yayınlandı (18.11.20209

2020/45 Sayılı genelge için tıklayınız 


-7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (17.11.2020)

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları... Tamamı için tıklayınız


-Vergi Usul Kanunu Sirküleri /132 Yayınlandı (2.11.20209

İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

-4857 Sayılı Geçici 10. Maddesinde Belirtilen Sürelerin Uzatılması Hakkında 3135 Sayılı Karar  (28.10.2020)

Karar için tıklayınız 


-Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 3134 Sayılı Karar yayımlandı (28.10.2020)

Karara buradan ulaşabilirsiniz 


-6102 Sayılı TTK'nın Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı (28.10.2020

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz 


-SGK Genelgesi 2020/43 (İşkolu Kodu Değişikliği) (26.10.2020)

İşkolu Kodu Değişikliği genelgesi için tıklayınız


-Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (21.10.2020)

Yönetmelik için tıklayınız 


-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55 Yayınlandı (20.10.2020)

2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir. Sirküler için tıklayınız 


-Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (14.10.2020)

Yetki belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ticareti (Emkalçılık) yapamayacağına dair konuları içeren yönetmelik için tıklayınız


-2020/41 Sayılı SGK Genelgesi yayınlandı (09.10.2020)

SGK işten çıkış Kodlarında değişiklik yapılmıştır Genelge için tıklayınız 


-Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (09.10.2020)

Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Ekim 2020  Tarih ve  31269 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan  "ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"le bazı değişikler yapılmıştır. Tamamı İçin Tıklayınız 


-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)  Resmi gazetede yayımlandı (07.10.2020) 

Tebliğin amaç ve konusu; Türk vergi hukukunda “belge”, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve vergi iadelerinin yerindeliğinin tespiti açısından en önemli araç olup, belgenin gerçekliği ve güvenilirliği vergisel işlemler açısından elzemdir. Bu nedenle, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği raporda belirtilen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi doğrultusunda vergi dairesince terkin edilmektedir. Bununla birlikte rapora bağlı terkin süreci bazı hallerde uzun zaman alabilmekte, bu esnada mükellefiyet kaydı devam eden bu kapsamdaki mükellefler sahte belge üretmeye, söz konusu belgelerin muhatabı olan mükellefler ise bu belgeleri kullanmaya devam etmektedir. Ayrıca raporlandırma süreçlerinin tekemmülünden sonra sahte belge kullananların tespit edilerek incelenmesi, süreci uzatmakta ve İdare ile mükellefler açısından uyum maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.  Tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz 


-3031 Sayılı Karar yayımlandı (30.9.2020)

Kararla, Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan ve geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 1'e yükseltilen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yeniden binde 2'ye indirildi. Karar için tıklayınız


-3032 Sayılı Gelir Vergisi kanununa ilişkin Karar Resmi gazetede yayımlandı (30.9.2020)

-İlgili kararla Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü. Karara buradan ulaşabilirsiniz


-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948) (18.09.2020)

Sermaye şirketlerine ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı. Karar için tıklayınız 


-İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik yayımlandı (15.09.2020)

Değer artış payı ilk satış yada ruhsat alımında ödenecek. İmar planı değişikliğinde çıkacak değer artış payı taşınmazın ilk satışı veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında ödenecek.. Yönetmelik için tıklayınız 

-Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 4) (01.09.2020)  

Önemli değişikliklerin yer aldığı karara buradan ulaşabilirsiniz 

-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) (01.09.2020) 

İnşaat metrekare maliyet bedellerinin belirlendiği tebliğ için tıklayınız 

-Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı (31.08.2020)

Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) Resmi gazetede yayımlandı (30.08.2020)

Özel okullarda KDV indirimi yapıldı

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

-Otomotivde ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı-30.08.2020

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliği içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 85 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50 oldu.

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 85 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşanlar yüzde ise yüzde 80 oldu.


-SGK Genelgesi 2020/35 yayınlandı (28.08.2020)

 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteğini içeren genelgeye buradan ulaşabilirsiniz 

-COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı (26.08.2020)

Esnek çalışmaları içeren karara buradan ulaşabilirsiniz

-TMS uygulamalarına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı Resmi gazetede yayımlandı (26.08.2020)

KGK Kararı için tıklayınız 

-2846 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı (21.08.2020)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar için tıklayınız

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayımlandı (15.08.20209

İkinci el araç alım satımında önemli değişiklikleri içeren yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812) (31.07.2020)

KDV' lerde indirim yapılmasına dair karar için tıklayınız 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813) (31.07.2020)

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) Resmi gazetede yayımlandı (30.07.2020)

Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve denetimler yapmaktadır. Tebliğ için tıklayınız

-7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun Resmi gazetede yayımlandı (28.07.2020)

-Önemli değişiklikleri içeren kanuna buradan ulaşabilirsiniz 

-Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yayınlandı (24.07.2020)

GEKAP Usul ve Esaslarında yapılan yeni değişiklikler için tıklayınız


-Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı (22.07.2020)

Şirket kuruluş işlemlerinde yapılan değişikliklere ilişkin yayımlanan Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır (14.07.2020)

Tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz 

-Kısa çalışma ödeneği süresinin 1 ay uzatıldığına dair karar yayımlandı (30.06.2020) 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) için tıklayınız 


-SGK Genelgesi 2020/21 Yayınlandı (29.06.2020)

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklikler içeren Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz


-7247 Sayılı Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi gazetede yayımlandı (26.6.2020)

Vakıf GYO'nun KİK'ten muaf olması, banka ve müşterileri arasında dijital ortamda sözleşme imkanı, çek kanununda düzenleme gibi ekonomik alanda düzenlemeler içeren torba kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

-Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ Resmi gazetede yayımlandı (23.06.2020)

SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız

 -İşveren İşlemlerine ilişkin 2020/20 No'lu SGK  Genelgesi yayınlandı (18.09.2020) 

Sosyal Güvenlik Kurumu 2020/20 Sayılı genelgesi için tıklayınız 

-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı (18.06.2020)

 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında değişiklikleri içeren Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz...
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626) Resmi Gazetede yayımlandı (09.06.2020) 

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getiren karar için tıklayınız 

-SGK Emeklilik Mevzuatında Yapılan Değişikliklere İlişkin Genelge Yayınladı  (04.06.2020)

SGK konuya ilişkin yayınlamış olduğu 2020/15 No'lu Genelgesinde aşağıdaki konulara yer vermiş ve bazı değişikliklerin olduğunu belirtmektedir. SGK Genelgesi 2020/15 için tıklayınız 

-Serbest döviz fonlarından tevkifat oranını %15'e yükselten karar yayımlandı (03.06.2020)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı için tıklayınız 

-131 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı (28.05.2020)

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) Resmi gazetede yayımlandı (27.05.2020)

 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “2. Yasal düzenleme” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2. Yasal düzenleme “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi... 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) Resmi gazetede yayımlandı (27.05.2020)

 Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici 72 nci ve geçici 91 inci maddelerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ için tıklayınız 

-Tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı (24.05.2020)

 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15 oranında stopaj  yapılacaktır. Daha önce stopaj oranı %10’du.  Karar için tıklayınız

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi gazetede yayımlandı (17.05.2020)

Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları hakkındaki tebliğ için tıklayınız 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130 yayınlandı (12.05.2020)

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılmasını içeren sirküler için tıklayınız 

-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) Resmi gazetede yayımlandı (08.05.2020)

KDV genel uygulamalarında değişiklik yapan tebliğ için tıklayınız 

-4447 Sayılı Kanun kapsamında nakdi ücret desteği usul ve esasları (28.04.2020)

Koronavirüsle mücadele kapsamında; işverence 17/04/2020 tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara günlük 39,24 TL (Aylık 1177,20 TL) nakdi ücret desteği sağlanacak olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar İş-Kur tarafından belirlenmiştir.

-2020/10 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı (23.042020)

2020 Yılı Asgari Ücret Desteğinin usul ve esaslarının açıklandığı Genelge için tıklayınız 

-129 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı (21.04.2020)

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

-128 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı (21.04.2020)

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

-127 Nolu VUK sirküleri yayınlandı  (17.04.2020)

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasını içeren sirküler için tıklayınız 

-7244 Sayılı Kanun önemli düzenlemeleri içermektedir.  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasalaştı (17.04.2020)

Covid 19 salgın hastalığı nedeniyle alınan sosyo-ekonomik tedbirleri içeren 7244 Sayılı Kanun önemli düzenlemeleri içermektedir.  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri maddeler halinde bakmak için tıklayınız; 

-2020/3 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi Yayınlandı (07.04.2020)

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak mükelleflerin mücbir  kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine  yönelik  başvuruların  şekli,  komisyonların  kurulması  ile  komisyonların  çalışma  usul  ve  esaslarına  ilişkin 2020/3  Seri  No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı.

-Firmalara kâr dağıtım sınırlaması (06.04.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, firmaların kâr dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kâr dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı.

-Pilot İller Dışında MUHSGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelendi (05.04.2020)

Konuya ilişkin 4 Nisan 2020 Tarih ve 31089 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) için tıklayınız

-Katma Değer Vergisi Sirküleri/68 yayımlandı (01.04.2020)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

-1 Sıra No'lu SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri yayımlandı (27.03.2020)

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, ilgili mevzuatı uyarınca belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının verilme sürelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine dayanılarak uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

-7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi (26.03.2020)

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (7226 Sayılı kanun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz) 

-Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (25.03.2020)

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 'nde; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) İÇİN TIKLAYINIZ 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri 126 yayınlandı (23.03.2020)

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması

-Bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranında değişiklik yapıldı (22.03.2020)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) Resmi gazetede yayımlandı. Buna göre; Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.”

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde süreler değişti (22.03.2020)  

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Resmi gazetede yayımlandı. Beyan süreleri değişti. Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

-İcra ve iflas takipleri durduruldu (22.03.2020)

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar askıya alındı. Karar için tıklayınız 

-Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı (20.03.2020)

Bu Tebliğin konusunu, dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Tebliğ için tıklayınız

-Gelir vergisi beyan verme ve ödeme sürelerinin uzatıldığına dair 125 No'lu VUK sirküleri yayınlandı (17.3.2020)

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sirküler için tıklayınız 

-Türkiye Muhasebe Standartları  (TMS) 1 Finansal Tabloların Sunuluşunda Değişiklikler Yapıldı  (12.03.2020)

12 Mart 2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı için tıklayınız

-SGK Genelgesi 2020/5 (Borç Sorgusu İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri) (10.03.2020)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır. (Genelge için tıklayınız)

-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) Resmi gazetede yayımlandı (03.03.2020)

Yayımlanan Tebliğ ile bazı KDV tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı (Tebliğ için tıklayınız)

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) Resmi gazetede yayımlandı (03.03.2020)

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumluluklarında değişiklik yapıldı (Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz)

-ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Yayımlandı (03.03.2020)

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı

-e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlandı (02.03.2020)

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Şubat 2020 Versiyon : 1.0 yayınlandı. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz...

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/124 Yayınlandı (01.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

** Yayımlanan Son Dakika Mali Mevzuatların Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz...

Sağlıcakla kalınız...

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 

-YASAL UYARI-