MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 

27 Ocak 2020 Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları;

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı (25.01.2020)

Resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048) için tıklayınız

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516) Resmi gazetede yayımlandı (24.01.2020)

Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. (Tebliğ için tıklayınız)

-TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/40-1 Yayınlandı (23.01.2020)

"Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"  ile  “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin yenilenmesi zorunluluğu hakkındaki sirküler. (Okumak için tıklayınız) 

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik  Beyanname Aracılık" Sözleşmelerinin yenilenmesine (güncellenmesine) ilişkin yapılacak işlemler (22.01.2020)

Sözleşmenin nasıl güncellenmesi gerektiği hususunda önemli açıklama için tıklayınız

-2020 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler  (22.01.2020)

1003A Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi (İlgili kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular (İlgili kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz)

-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Değişiklik Yapıldı (21.01.2020)

 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değiştirilmiştir. (Değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz)

-Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak VUK Sirküleri Yayınlandı

13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.(Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız)

-e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin 515 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı değiştirilmiştir.

Buna göre; “e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. (Tebliğin detayına buradan ulaşabilirsiniz)

-2020 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI BELLİ OLDU

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir. (Geniş bilgi için tıklayınız)

-2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler belirlendi

2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar. (Detaylara buradan ulaşabilirsiniz)

-2020'de Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı Belli Oldu

1.1.2020-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TLolarak hesaplanmıştır (Geniş bilgi için tıklayınız)

-Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin 514 Sıra No'lu VUK Tebliği yayınlandı

Bu Tebliğin amaç ve kapsamını; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması oluşturmaktadır. (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) için tıklayınız)

-Bazı Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı (02.01.2020)

02/01/2020 tarihli ve 30996(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir.

 Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiştir.

 GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir. (Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız)

-İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme yapıldı (02.01.2020)

Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Tamamına bakmak için tıklayınız)

-2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı (31.12.2019)

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tarifede; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2020 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi yer almaktadır. (2020 Yılı SMMM ve YMM Muhasebe asgari ücret tarifesi için tıklayınız)

-2020 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Belirlendi (31.12.2019)

2020 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları için tıklayınız

-Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Bu Yönetmeliğin amacı; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine, (Yönetmelik için tıklayınız)

***

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı.

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı.

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı.

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı. 

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

-31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete Yayımlandı. 

İlgili resmi gazetede yayımlanan tebliğ yönetmelik ve kararların tamamına buradan ulaşabilirsiniz  

***

-Varlık Barışı'na ek süre... Kamu alacakları gecikme zammında indirim yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi. Varlık Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2’den yüzde 1.6’ya indirildi.

Yayımlanan kararda “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.” denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vergi Barışı süresi 6 ay uzatıldı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90'ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.  (Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz)

-İnşaat İşlerine Yönelik KDV iadesi 2020-2021 için de uygulanacak

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işlerine yönelik KDV iadesine ilişkin madde 2020 ve 2021 yılları için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığının " 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. (1950 Sayılı Karar için tıklayınız)

***

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan mali mevzuatlar aşağıdadır;

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAT VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE 

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513) (Liste için tıklayınız)

-2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ  BELİRLENDİ 

(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513) (Bakmak için tıklayınız)

-2020 YILI VERGİ BEYANNAMELERİNDE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI AÇIKLANDI 

(Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (2020 Damga vergilerine buradan ulaşabilirsiniz)

-2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TARİFESİ YAYINLANDI 

(Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) (MTV Tarifesi için tıklayınız)

-1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi; 

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) (2020 Tarifeye buradan ulaşabilirsiniz)

-310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Vergi, Oran, Had ve Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır

(Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) (Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar için tıklayınız)

-2020 Yılı EMLAK VERGİSİ oran ve tutarları açıklandı

(Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) (Tebliğ için tıklayınız)

-2020 YILINDA UYGULANACAK VERGİ HARÇLARI belirlendi

(Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) (Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)

***

-2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

Kararda, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Buna göre, 2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.  (Detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz) 


-İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Buna göre;  İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirme süresi 31/8/2020 tarihine kadar uzatıldı

(2) Bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirme süresi 31/8/2020 tarihine kadar uzatıldı

(3) Bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun hale getirme süresi 31/8/2020 tarihine kadar uzatılmıştır (İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız)


-Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt tarihleri uzatıldı

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir. (Uzatma kararı için tıklayınız)


-Yeni Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatıldı

KDV Kanunu Geçici 39’uncu maddede düzenlenen 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldı. Süre bu yıl sonu itibariyle sona eriyordu.  (Tamamını okumak için tıklayınız)

-Yeniden değerleme oranı, 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edildi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)


-2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belirlendi 

Konuya ilişkin, 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) yayınlandı (2020 Yılında MTV Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)


-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Önemli Kararlar Aldı

14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], [01/314], [01/315], [01/316] ve [01/317] Sayılı Kararlarına ulaşmak için tıklayınız


-VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

7194 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler aşağıdadır (VUK'ta yapılan yeni düzenlemeler için tıklayınız)


 -GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır (GVK'da yapılan bu değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz) 


-Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen düzenlemenin "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen" maddesi metinden çıkarılmış ve kanun Mecliste kabul edilmişti.

Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak.

Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat da bu vergi kapsamında yer alacak. (7194 Sayılı Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz) 


-Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinde Uygulama Esasları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3 Aralık 2019 Tarih ve 30967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 309 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği ile hasılat esaslı kazançların tespitine ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Tebliğde, Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. (Detaylara buradan ulaşabilirsiniz)


-E-ARŞİV FATURASI UYGULAMASI

1 Ocak 2020 Tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olan, meslek mensupları ile birlikte bütün vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren "E-ARŞİV FATURA" yı kim nasıl uygulayacak ?  

-E-arşiv fatura nedir?

-E-arşiv faturayı hangi vergi mükellefleri düzenlemek zorundadır?

-E-arşiv fatura nasıl kesilecek? (Konuya ilişkin Makalemize buradan ulaşabilirsiniz)


-308 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi gazetede yayımlandı

20/11/2019 tarih 30954 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:308)’ nde;

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde açılan ve hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplarına ilişkin Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesine istinaden tevkifat ve bildirim yükümlüsü olmadıklarına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. (Tebliğ için tıklayınız)


-Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. (Kararlar için tıklayınız)


-Bürosunu kapatıp askere giden serbest meslek erbaplarını yakından ilgilendiren önemli bir özelge yayınlandı

Avukatın askerlikten önce işi terk etmesi ve dönüşte yeniden işe başlaması durumunda askerlikte geçen sürenin geçici ayrılma kapsamında olup olmayacağı.  (Özelge için tıklayınız)

-Özel faturaya ilişkin yeni uygulama

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 28) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır. (Tebliğ için tıklayınız)

-Turizm Payı Beyannamesi Uygulama Tebliği yayımlandı 

2 Kasım 2019 Tarih ve  30936 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile; 

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir

Turizm payı mükellefi ve oranları

MADDE 4 – (1) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, anılan Kanunun aynı maddesinde belirtilen oranlarda hesaplanan turizm payını Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle yükümlüdür.

(2) Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

(3) Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm Payı Beyannamesi

MADDE 5 – (1) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Turizm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

(3) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

(5) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olarak belirlenmiştir.

(6) Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

(7) Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin, “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 1: Antalya ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığından 5 yıldızlı otel turizm işletmesi belgesiyle faaliyet gösteren otel ile Afyonkarahisar ilinde turizm işletmesi belgesi olmaksızın termal konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren otelin işletmecisi (A) A.Ş.’nin, Afyonkarahisar ili Kocatepe Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(A) A.Ş. Ekim/2019 döneminde Antalya ilindeki otel işletmeciliği faaliyetinden 1.000.000 TL net satış tutarı ve 100.000 TL kira geliri ile Afyonkarahisar ilindeki termal otel işletmeciliği faaliyetinden 500.000 TL net satış tutarı ve 100.000 TL kira geliri olmak üzere toplam 1.700.000 TL elde etmiştir.

Bu durumda, (A) A.Ş. Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde Antalya ilindeki otel için 1.100.000 TL toplam tutar üzerinden binde yedi buçuk oranında 1.100.000 x 0,0075 = 8.250 TL, Afyonkarahisar ilindeki termal otel için ise 600.000 TL toplam tutar üzerinden binde yedi buçuk oranında hesaplanacak tutara yüzde elli indirim uygulanarak hesaplanan 600.000 x 0,0075 = 4.500 / 2 = 2.250 TL turizm payını 2/12/2019 günü saat 23.59’a kadar Kocatepe Vergi Dairesine elektronik ortamda beyan edecek ve 8.250 + 2.250 = 10.500 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

ÖRNEK 2: İstanbul ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyet gösteren otelin işletmecisi (B) A.Ş.’nin, İstanbul ili Beyoğlu Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Otelin yatırımcısı aynı zamanda işletmecisidir.

Bu otelin bulunduğu yapının giriş katında yer alan, sokağa cephesi bulunan, tesis içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkânı sunan fiziki bağlantısı bulunmayan ve otel dışına hizmet veren banka, ATM, kuaför, kuyumcu, lokanta gibi ticari üniteler de otel yatırımcısına (işletmecisine) aittir ve lokanta yatırımcı (işletmeci) tarafından işletilmektedir. Banka, ATM, kuaför, kuyumcu ise üçüncü kişilere kiraya verilmiştir.

(B) A.Ş.’nin, Antalya ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 yıldızlı otel turizm işletmesi belgesiyle faaliyet gösteren oteli de bulunmaktadır. Bu otelde üçüncü kişilere kiraya verilmek suretiyle işletilen SPA, kuaför, kuyumcu vb. tesis içinden müşterileri için doğrudan ulaşım imkânı sunan fiziki bağlantısı bulunan veya bütünlük içerisinde olan yan üniteleri bulunmaktadır.

(B) A.Ş. Temmuz/2020 döneminde Antalya ilindeki otel işletmeciliği faaliyetinden 2.000.000 TL net satış tutarı ve 400.000 TL kira geliri ile İstanbul ilindeki otel işletmeciliği faaliyetinden 600.000 TL net satış tutarı, lokanta işletmeciliği faaliyetinden 70.000 TL hasılat ve 100.000 TL kira geliri (otelin bulunduğu yapıdaki ticari ünitelerden elde edilen kira) olmak üzere toplam 3.170.000 TL elde etmiştir.

(B) A.Ş.’nin İstanbul ilinde bulunan otelinin bulunduğu yapıdaki ticari ünitelerin kiraya verilmesi veya bizzat işletmeci tarafından işletilmesi sonucunda elde edilen hasılat ve kira geliri turizm payına tabi gelirler kapsamında olmadığından, turizm payının hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak Antalya ilinde bulunan otelinin yan ünitelerinin kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira geliri, hesaplanacak turizm payına dâhil edilecektir.

Bu durumda, (B) A.Ş. Temmuz/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde Antalya ilindeki otel için 2.400.000 TL toplam tutar üzerinden binde yedi buçuk oranında 2.400.000 x 0,0075 = 18.000 TL, İstanbul ilindeki otel için ise 600.000 TL toplam tutar üzerinden binde yedi buçuk oranında 600.000 x 0,0075 = 4.500 TL turizm payını 31/8/2020 günü saat 23.59’a kadar Beyoğlu Vergi Dairesine elektronik ortamda beyan edecek ve toplam 18.000 + 4.500 = 22.500 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

ÖRNEK 3: Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesiyle Antalya ve Muğla illerinde faaliyet gösteren 2 adet yatı bulunan (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti.’nin Antalya ilinde faaliyet gösteren yatı bizzat donatanı tarafından sezon içerisinde belirli sürelerde üçüncü kişilere kullandırılmak suretiyle işletilmektedir. Muğla ilindeki yatı ise donatan tarafından (D) Ltd. Şti.’ne 3 yıl süreyle kiraya verilmiştir. (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti.’nin, Antalya ili Kalekapı Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(D) Ltd. Şti. ise (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti.’nden 3 yıl süreyle kiraladığı yatı üçüncü kişilere kullandırılmak suretiyle işletmektedir. (D) Ltd. Şti.’nin Muğla ili Bodrum Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(C) Yat İşletmesi Ltd. Şti. Ağustos/2020 döneminde Antalya ilindeki yat işletmeciliği faaliyetinden 170.000 TL net satış tutarı ve Muğla ilinde (D) Ltd. Şti.’nden 3 yıl için 1.900.000 TL kira geliri olmak üzere 2.070.000 TL elde etmiştir. (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti.’nin Muğla ilinde faaliyet gösteren yatı için (D) Ltd. Şti.’nden tahsil ettiği kira bedeli, yatın (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti. tarafından işletilmeksizin doğrudan (D) Ltd. Şti.’ne kiraya verilmesinden kaynaklanan gelir kapsamında olduğundan turizm payının hesabında dikkate alınmayacaktır.

(D) Ltd. Şti. ise Ağustos/2020 döneminde (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti.’nden kiraladığı yatın işletmeciliğinden 150.000 TL net satış tutarı elde etmiştir.

Bu durumda, (C) Yat İşletmesi Ltd. Şti. Ağustos/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde Antalya ilindeki yat işletmeciliğinden elde ettiği 170.000 TL net satış tutarı üzerinden binde yedi buçuk oranında 170.000 x 0,0075 = 1.275 TL turizm payını 30/9/2020 günü saat 23.59’a kadar Kalekapı Vergi Dairesine elektronik ortamda beyan edecek ve 1.275 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

(D) Ltd. Şti. ise Ağustos/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde Muğla ilindeki yat işletmeciliğinden elde ettiği 150.000 TL net satış tutarı üzerinden binde yedi buçuk oranında 150.000 x 0,0075 = 1.125 TL turizm payını 30/9/2020 günü saat 23.59’a kadar Bodrum Vergi Dairesine elektronik ortamda beyan edecek ve 1.125 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

ÖRNEK 4: AX06 işletme numaralı Seyahat Acentası sahibi (E) Ltd. Şti. Ankara’da seyahat acentalığı faaliyeti yürütmekte olup (E) Ltd. Şti.’nin Ankara ili Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(E) Ltd. Şti., Ahmet USTA isimli tüketiciye Ekim ayı içerisinde Antalya tatili için gidiş-dönüş tarifeli uçak bileti dahil 10.000 TL’lik satış yapmıştır. Bu satışın 9.000 TL’lik konaklama ve 1.000 TL’lik tarifeli uçak bileti tutarlarını ayrı ayrı faturalandırmıştır.

(E) Ltd. Şti., Mustafa KAHRAMAN isimli tüketiciye Ekim ayı içerisinde İtalya tatili için gidiş-dönüş ulaşım (charter) tutarı dahil 20.000 TL’lik satış yapmıştır. Bu satışın 18.000 TL’lik konaklama ve 2.000 TL’lik ulaşım (charter) tutarı için tek fatura kesmiştir.

(E) Ltd. Şti., Fatma ÖZTÜRK isimli tüketiciye Ekim ayı içerisinde İstanbul’a yapacağı seyahat için 1.500 TL’lik gidiş-dönüş tarifeli uçak bileti satışı yapmıştır.

(E) Ltd. Şti. Ekim/2019 dönemine ilişkin vereceği Turizm Payı Beyannamesinde; Ahmet USTA isimli tüketicinin konaklama bedeli (9.000 TL) ile Mustafa KAHRAMAN isimli tüketicinin konaklama ve ulaşım (charter) bedeli (20.000 TL) toplamı olan 29.000 TL’lik satış üzerinden Turizm Payı hesaplaması yapacaktır.

ÖRNEK 5: (F) Hava Yolları A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Şirketin Şubat/2020 dönemine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir:

- 4.995.000 TL yük taşıma bedeli,

- 10.000.000 TL ticari yolcu taşımacılığı faaliyet hasılatı,

- 5.000 TL yolcu servis ücreti olarak, bilet bedellerine eklenmek suretiyle yolculardan tahsil edilip hava meydanı işleticilerine aktarılan tutar.

Hava meydanlarında işletici kuruluşlar tarafından yolculara verilen hizmetlere ilişkin olarak “Yolcu Servis Ücreti” adı altında talep edilen ve havayolu şirketlerince bilet bedellerine eklenmek suretiyle yolculardan tahsil edilip hava meydanı işleticilerine aktarılan tutar ile yük taşımacılığı faaliyetinden elde edilen toplam 5.000.000 TL net satış tutarı turizm payının hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, (F) Hava Yolları A.Ş. Şubat/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinden elde ettiği 10.000.000 TL net satış tutarı üzerinden on binde yedi buçuk oranında 10.000.000 x 0,00075 = 7.500 TL turizm payını 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda beyan edecek ve 7.500 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

ÖRNEK 6: Türkiye’de iki havalimanı ve bir terminal işletmesi olan (G) Havalimanları A.Ş.’nin İstanbul ili Marmara Kurumlar Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) Havalimanları A.Ş. Mart/2020 döneminde Türkiye’de işlettiği birinci havalimanı ve terminal işletmesinden 50.000.000 TL net satış tutarı, kiraya vermiş olduğu ikinci havalimanından ise 10.000.000 TL kira geliri olmak üzere toplam 60.000.000 TL elde etmiştir.

(G) Havalimanları A.Ş. için hesaplanacak turizm payının tespitinde, Türkiye’de işlettiği havalimanı ve terminal işletmelerinden elde ettiği net satış tutarı ve kira gelirinin toplamı dikkate alınacaktır.

Bu durumda, (G) Havalimanları A.Ş. Mart/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde Türkiye’deki havalimanı ve terminal işletmeciliği faaliyetinden ve havalimanı kiralamasından elde ettiği 60.000.000 TL toplam tutar üzerinden binde iki oranında 60.000.000 x 0,002 = 120.000 TL turizm payını 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Marmara Kurumlar Vergi Dairesine elektronik ortamda beyan edecek ve toplam 120.000 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

ÖRNEK 7: Çanakkale ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 yıldızlı otel turizm işletmesi belgesiyle faaliyet gösteren otelin işletmecisi (H) A.Ş.’nin, Çanakkale ili Çanakkale Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Şirketin Çanakkale ilindeki 4 yıldızlı oteli 1 Kasım - 1 Nisan tarih aralığında faaliyet göstermemektedir.

Şirketin Çanakkale ilindeki 4 yıldızlı oteli 1 Kasım - 1 Nisan tarih aralığında faaliyet göstermediğinden ilgili beyan dönemlerine ait Turizm Payı Beyannamelerinin “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek, ilgili olduğu döneme ait beyanname verme dönemi içinde Çanakkale Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 8: (I) A.Ş.’nin İzmir ili Bornova Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

İzmir ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığından 5 yıldızlı otel turizm işletmesi belgesiyle faaliyet gösteren bir oteli bulunan (I) A.Ş. aynı zamanda nakliyecilik (yük taşımacılığı) faaliyetinde bulunmaktadır.

(I) A.Ş. Nisan/2020 döneminde İzmir ilindeki otel işletmeciliği faaliyetinden 1.000.000 TL net satış tutarı ve nakliyecilik (yük taşımacılığı) faaliyetinden 500.000 TL hasılat olmak üzere toplam 1.500.000 TL elde etmiştir. Nakliyecilik (yük taşımacılığı) faaliyetinden elde edilen 500.000 TL hasılat turizm payının hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, (I) A.Ş. Nisan/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde sadece otel işletmeciliği faaliyetinden elde ettiği 1.000.000 TL net satış tutarı üzerinden binde yedi buçuk oranında 1.000.000 x 0,0075 = 7.500 TL turizm payını 1/6/2020 günü saat 23.59’a kadar Bornova Vergi Dairesine elektronik ortamda beyan edecek ve 7.500 TL turizm payını aynı sürede ödeyecektir.

ÖRNEK 9: Ankara ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 yıldızlı otel turizm işletmesi belgesiyle faaliyet gösteren (J) A.Ş.’nin Ankara ili Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(J) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde, turizm payına esas bulunan faaliyeti kapsamında 500.000 TL tutarında satış gerçekleştirmiş, ancak Temmuz/2020 döneminde bu satışların 50.000 TL’lik kısmı iade edilmiştir. Diğer taraftan, Temmuz/2020 döneminde söz konusu işletmenin turizm payına esas bulunan faaliyeti kapsamındaki satış tutarı 150.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu durumda, (J) A.Ş. Mayıs/2020 dönemine ilişkin vereceği Turizm Payı Beyannamesinde 500.000 TL net satış tutarı üzerinden binde yedi buçuk oranında 500.000 x 0,0075 =3.750 TL turizm payı hesaplayacaktır.

Diğer taraftan, (J) A.Ş. Temmuz/2020 dönemine ilişkin vereceği Turizm Payı Beyannamesinde 50.000 TL’lik iade tutarını ilgili dönemdeki satış tutarından indirim olarak dikkate alabilecektir. Bu durumda, (J) A.Ş. Temmuz/2020 dönemine ilişkin olarak vereceği Turizm Payı Beyannamesinde 150.000-50.000 = 100.000 TL net satış tutarı üzerinden binde yedi buçuk oranında 100.000 x 0,0075 = 750 TL turizm payı hesaplayacaktır.

Turizm Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi

MADDE 6 – (1) Turizm Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

a) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü gereğince; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,

b) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden; gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

ÖRNEK 10: Antalya ilinde otel işletmeciliği faaliyeti gösteren üç ortaklı (ALZ) Adi Ortaklığının Antalya ili Düden Vergi Dairesinde katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak (A)’nın Mersin ili İstiklal Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (L)’nin Isparta ili Kaymakkapı Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (Z)’nin ise Bursa ili Nilüfer Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(ALZ) Adi Ortaklığının Turizm Payı Beyannamesini beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar (ALZ) Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Düden Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce gönderilmesi

MADDE 7 – (1) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Turizm Payı Beyannamesini gönderebileceklerdir.

(3) Turizm Payı Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan mükelleflerin (adi ortaklıklar dâhil) Turizm Payı Beyannamelerini; elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 340 ekinde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler

MADDE 8 – (1) 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 340’ta yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının müşterilerine ait,

b) 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarının basit usulde vergilendirilen üyelerine ait,

Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler; mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında daha önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni bir sözleşme düzenlemeden) müşterilerine/üyelerine ait Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi alacak olan gerçek ve tüzel kişiler; bağlı oldukları vergi dairesince kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle müşterilerine/üyelerine ait Turizm Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Turizm Payı Beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişinin düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Elektronik ortamda gönderilen Turizm Payı Beyannameleri, sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

(2) Turizm Payı Beyannamesinde, turizm payının tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi hâlinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.

(3) Elektronik ortamda gönderilen Turizm Payı Beyannamesinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Turizm Payı Beyannamesi vergi dairesine verilmiş sayılacaktır.

(4) Turizm Payı Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

(5) Turizm Payı Beyannamesinin, aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef tarafından verilmiş sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi düzenlenerek mükellefe veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir.

Süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payının takip ve tahsili

MADDE 10 – (1) Turizm Payı Beyannamesi süresi içinde verilmesine rağmen beyannamenin verildiği ayın son günü saat 23.59’a kadar turizm payının ödenmemesi hâlinde turizm payı vergi dairesi tarafından, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Turizm Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi

MADDE 11 – (1) Süresi içinde veya süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

(2) Daha önce verilmiş bulunan Turizm Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir. Verilen düzeltme beyannamesinin turizm payı tutarını azaltıcı nitelikte olması hâlinde düzeltme beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında durumu açıklayan yazılı izahat yapılması gerekmektedir.

(3) Turizm payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamelerine ilişkin yapılacak düzeltme işlemleri genel esaslara göre vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

(4) Turizm payının iade edilmesine karar verilmesi hâlinde öncelikle turizm payının Ajansın hesabına aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilecektir. Yapılan kontrol sonucunda;

a) Turizm payının Ajansın hesabına aktarılmadığının tespit edilmesi hâlinde iade işlemi vergi dairesi tarafından,

b) Turizm payının Ajansın hesabına aktarıldığının tespit edilmesi hâlinde tahsil edilen turizm payının genel bütçe geliri olarak ayrılan yüzde beşlik kısmının iade işlemi vergi dairesi tarafından, Ajansın hesabına aktarılan yüzde doksan beşlik kısmın iade işlemi ise Ajans tarafından,

yerine getirilecektir.

(5) Vergi dairesi tarafından yapılacak olan turizm payı iade işlemlerinin; 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin on altıncı fıkrası hükmü dikkate alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

(Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) için tıklayınız)

(7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun için tıklayınız)

-Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

24.10.2019 tarihinde TBMM gündemine giren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle;

“Dijital hizmet vergisi”, “Değerli konut vergisi” ve “Konaklama vergisi” adıyla üç yeni vergi ihdas edilmektedir.

Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenmekte, 500.000 lirayı geçen gelirler için gelir vergisi oranı % 40’a çıkartılmaktadır.

Tek işverenden alınan ücret tutarının 500.000 lirayı geçmesi durumunda beyanı önerilmektedir.

500.000 lirayı geçen telif kazançları için istisna kaldırılmaktadır.

Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya benzeri ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şartıyla, çalışanlara bu şekilde sağlanan menfaatin gelir vergisinden istisna olması önerilmektedir. (Tam metni okumak için tıklayınız)

-Tecil faizi yüzde 22'den yüzde 19'a indirildi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir. (Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:4)

-5.000- LİRA VE ÜSTÜ MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA  "E-ARŞİV FATURA" DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 

1 Ocak 2020 Tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olan, bütün vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler bulunmaktadır... (E-Arşiv Fatura uygulamasına bakmak için tıklayınız)

-YENİ YILDA E-BELGE UYGULAMALARI

1 Ocak 202 Tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan E-BELGE UYGULAMALARI. TÜRMOB'un yayınladığı özel mevzuat sirküleri için tıklayınız

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) Resmi gazetede yayımlandı

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile mükelleflerin elektronik ortamda işlem gerçekleştirmesi e-defter, e-irsaliye vs yer alıyor

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal defter, belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. (Tebliğ için tıklayınız)

-VUK Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) Resmi gazetede yayımlandı

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğe göre: 

28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama olarak uygulanmakta idi.

Bu uygulamada, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi.

Bundan böyle, Vergi Usul Kanununun 163. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.

İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecektir.

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir.

Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.

Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir. (Tebliğe ulaşmak için tıklayınız)

-VUK Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) Resmi gazetede yayımlandı

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile; 7/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “2. Amaç ve Kapsam” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğin amacı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.” (Tebliği okumak için tıklayınız)

-Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber Güncellendi

Ülkemizin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının karşılıklı anlaşma usulü maddesinin uygulanmasına ilişkin Başkanlığımız internet sitesinde "Uluslararası Mevzuat" bölümünde yayımlanmakta olan "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber" güncellenerek İngilizce versiyonu ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinin aynı bölümünde yayımlanmıştır. (Söz konusu rehbere ve tablolara buradan ulaşabilirsiniz

-Vergi Beyanname ve Bildirimlerinde Yeni Uygulama

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mükelleflerine ilişkin beyan ve bildirimlerinin verilme sürelerini ilgilendiren VUK sirküleri yayınlandı.

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Yayınlanan  118 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname / bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci güne uzatılması öngörülüyor. (Tamamı için tıklayınız)

-2019/3. Geçici Vergide Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

14/10/2019 tarihli ve KVK-53/ 2019-3 / Yatırım İndirimi – 39 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir. (Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.)

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 27) Resmi Gazete’de Yayımlandı

15.10.2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

 Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır. (Devamını okumak için tıklayınız)

-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658) (İlgili mali plana buradan ulaşabilirsiniz)

-Vergi Dairelerince yapılan yoklama işlemlerinde değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı , Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara 03/10/2019 Tarihinde göndermiş olduğu 2019/ 5 Sayılı "UYGULAMA İÇ GENELGESİ" ile Vergi Dairelerince yapılmakta olan bazı yoklama işlemlerinin yapılmayacağı belirtilmiştir. (İç genelgeye bakmak için tıklayınız)

-Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması 

Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ kullanıma sunulmuştur. (Yayınlanan kılavuz için tıklayınız)

-SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.I numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. İlgili değişikliklere bakmak için tıklayınız

-Turizm payı beyanını kimler nasıl ne zaman verecek? Turizm payı beyannamesi verilme ve ödeme süreleri netleşti

Bilindiği üzere 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş ve ajansın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere “turizm payı” alınması uygulaması getirilmiştir.

Söz konusu kanun ile “Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibari ile ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler halinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşü alınarak, belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.”  (Açıklamaların tamamı için tıklayınız)

-Vergilerde pişmanlık uygulaması kılavuzu yayınlandı

Vergi kanunlarına aykırı hareket ederek vergi ziyaına sebebiyet veren mükelleflere; belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü’’ kullanıma sunulmuştur. Broşürde;

Pişmanlık uygulamasının kapsamı,

Pişmanlık uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,

Pişmanlık uygulaması kapsamına giren vergiler,

Pişmanlık uygulamasından yararlanma şartları,

Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,

Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelere hangi cezaların kesileceği,

Pişmanlık uygulaması şartlarının ihlalinin sonuçları, gibi bilgilere yer verilmiştir. (Broşüre buradan ulaşabilirsiniz)

-Bazı Hizmetlere Uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranlarında değişiklik yapıldı

2 Ekim 2019 Tarih ve 30906 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1594 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarında indirime gidildi. (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594 için tıklayınız)

-1 Sıra No'lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı

7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki yetkiye istinaden hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Taslağında, Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Bu tebliğ taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 14.10.2019 tarihine kadar mozbay@gelirler.gov.tr posta adresine iletebilirsiniz. (Tebliğ taslağını okumak için tıklayınız)

-e-Defter Uygulama Kılavuzu (V 1.7) yayınlandı

Gelir idaresi e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 yayınladı. (e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 için tıklayınız)

-Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

KGK tarafından  yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2019 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır. (Sorgulamak için tıklayınız)

-Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC Tebliğ Taslağı ve Teknik Kılavuz Taslakları hazırlanmıştır

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”, “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC Teknik Kılavuzu”, “İstasyon Otomasyon Sistemi Teknik Kılavuzu” ve “İstasyon Otomasyon Sistemi Kontrol Listesi” taslakları hazırlanmıştır. Bu taslakların geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslaklarda yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması (Tebliğ taslağına bakmak için tıklayınız)

-Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranınında değişiklik yapıldı

Konuya ilişkin 6183 Sayılı AATUHK 51.Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) yayımlandı

-SGK Genelgesi 2019/20 yayınlandı

Genelgede; Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29.9.2016 tarihli, 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler açıklanmıştır. (Genelge için tıklayınız)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun [01/205] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararına buradan ulaşabilirsiniz

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri “31/12/2019 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. (Yönetmeliğin tamamını okumak için tıklayınız)

-Binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metre kare normal inşaat bedelleri Resmi Gazete'de yayınlandı (Geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)

-Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 05.09.2019 tarih ve 327156 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yatırım teşvik belgesi (YTB) kapsamında döviz kredisi kullanımına ilişkin olarak "Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler" başlıklı 21 inci ve 40 ıncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, YTB’de yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar döviz kredisi kullanılabilecektir. (Detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/171], [01/172], [01/173], [01/174], [01/175], [01/176], [01/177],  [01/179], [01/181], [01/182], [01/183] ve [01/184] Sayılı Kararları, 6 Eylül 2019 Tarih ve 30880 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı 

Önemli düzenlemeleri içeren kararlara buradan ulaşabilirsiniz

-Veri Sorumluları Siciline kayıt süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı. (Detaylar için tıklayınız)

-Genel sağlık sigortası tescil ve prim işlemlerine ilişkin açıklayıcı genelge yayınlandı

Yayınlanan 2019/17 Sayılı SGK genelgesi için tıklayınız)

-Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Amacı ; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olan Yönetmelik için tıklayınız

-Yurt dışı borçlanma işlemleri hakkında SGK Genelgesi yayınlandı.

Yayınlanan 2019-16 Sayılı SGK Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz

-Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. (Konuya ilişkin yayımlanan Yönetmelik için tıklayınız)

-Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı

Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Tebliğin tamamı için tıklayınız)

-Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

7 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da değişiklik yapan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. (Detaylar için tıklayınız)

-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliğe gidildi

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız

-508 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi uygulamalarında bazı değişiklikler yapıldı

Yayımlanan Tebliğe göre; "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilecek. (Tebliğin tamamı için tıklayınız)

-1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Amacı,  7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olan tebliğin tamamı için tıklayınız

-Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik yayımlandı

 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak muhasebe ve finansal raporlama sisteminde üretilen, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesini, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal bilgilere ve diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılmasını, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır. (Tamamı için tıklayınız)

-Finansal kiralama muhasebe yönetmeliğinde değişiklik

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. (Detaylar için tıklayınız)

-Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ 

Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (Tebliği okumak için tıklayınız)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde süre uzatılmasına ilişkin, 6 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Bu tebliğle geçiş süresi 1.1.2020 tarihine uzatıldı. (Tebliğe bakmak için tıklayınız)

-KGK. Elektronik Finansal Tabloların Kullanımı Rehberini yayınladı

Bilindiği üzere; 10/06/2019 tarihinden itibaren bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, Bağımsız Denetim Raporu bildirimleriyle birlikte, şirketler tarafından “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara ait Excel dosyalarını Kurumumuza elektronik ortamda iletmeye başlamışlardır.

Finansal tabloların elektronik ortamda yüklenmesi sırasında şu ana kadar karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak; bildirimlerin nasıl gerçekleştirileceğinin görsel olarak anlatıldığı bir yardım videosu hazırlanmıştır. (İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz)

-Hasılat esaslı vergilendirme uygulaması ve yeni varlık barışı düzenlemesi

7186  sayılı GELİR  VERGİSİ  KANUNU  İLE  BAZI  KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI   HAKKINDA   KANUNile  bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.  (Detay için tıklayınız)

-7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Önemli düzenlemelerin yer aldığı Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz

-Gecikme zammı oranı yeniden belirlendi

Konuya ilişkin yayımlanan, Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) için tıklayınız

-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallarda yeni düzenlemeler yapıldı

Yeni ilke ve kuralların yer aldığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yön. Değ.Yap.Dair Yönetmelik için tıklayınız 

-Limited şirket vergi borcunun şirket ortaklarından İstenmesine ilişkin DANIŞTAY kararı;

Danıştay İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU; 11.12.2018 tarihli ve E.2013/1; K.  2018/1  No.lu Kararında;  limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen  veya  kısmen  tahsil  edilemeyen  veya  tahsil  edilemeyeceği anlaşılan  vergi  borcunun  şirket  ortaklarından  tahsili  için  öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar verdi (Tamamını okumak için tıklayınız)

-Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı;

5510 Sayılı Kanunla ile ilgili teşviklerin yer aldığı açıklamaların tamamı için tıklayınız 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat genel tebliğinde değişiklik yaptı;

 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde “1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır. (Tebliğ için tıklayınız) 

-Gider vergisi kanunu hakkında 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı;

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149) (Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz) 

-7176 Sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi;

7176 Sayılı Kanuna bakmak için tıklayınız 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 507 Sayılı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi uygulamalarında yeni düzenleme yapılmıştır.

Yayımlanan tebliğde; 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmektedir. 

Bu kapsamda yeni uygulanacak sistemden

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, 

d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

e) Vergiden muaf esnaf. gruplarının ihtiyari olarak yararlanabilecekleri belirtilmektedir; (Tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz)

-Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yayımlanan tebliğle YMM'lere önemli kolaylıklar sağlandı; 

Tebliğin amaç ve kapsamı; Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin, 3568 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır. (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-1 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7175 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yeni teşvikler yürürlüğe girmiştir (Kanuna buradan ulaşabilirsiniz)

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yayınlanan 21 Sayılı Genelge ile bazı uygulamalarda değişikliğe gitmiştir (İlgili SGK Genelgesi için tıklayınız) 

-29 Mayıs 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan bireysel emeklilik sistemi uygulamasında değişikliğe gidildi (Yönetmelik için tıklayınız) 

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 21 Mayıs 2019 Tarihli ve 30780 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararları ile FİNANSAL RAPORLAMALARA ilişkin değişiklikler yapmıştır.  (İlgili kararlara buradan ulaşabilirsiniz)

-SGK, İnşaat işyerlerinde otomatik tescile ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştur. (SGK'nın genel yazısı için tıklayınız)

-SGK, Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tesciline ilişkin genelge yayınlamıştır (2019/10 Sayılı SGK Genelgesine bakmak için tıklayınız)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Bağımsız denetçilerin sürekli eğitimlerinin yapılmasına ilişkin tebliğde değişikliğe gitmiştir. (Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız) 

-Kambiyo işlemlerinde vergi oranı değişikliğine gidilmiştir. (Konuya ilişkin 1103 Sayılı Karara buradan ulaşabilirsiniz)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TFRS'lere ilişkin bazı değişiklikler yapmıştır(11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız) 

- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında yeni uygulamalara gidilmiştir.  (Tebliğ için tıklayınız)

-SGK, 2013/11 sayılı Genelgede Değişikliği içeren 2019/9 Sayılı Genelge yayınlandı (Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

-1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında  değişiklik yapıldı (Detaylar için tıklayınız) 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bazı stopaj oranlarında değişikliğe gitmiştir (İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz) 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yeni Düzenleme (1003 Sayılı karar için tıklayınız

-Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin iç genelge yayınlanmıştır (2019/1 Sayılı iç genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

kinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi içeren Gelir İdaresi özelgesi (Özelge için tıklayınız

-2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin uygulama tebliği yayınlandı  (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-1 Nisan 2019 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere Vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeniden belirlendi (Konuya ilişkin yayınlanan 115 Sayılı VUK sirküleri için tıklayınız) 

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi uygulaması yeniden düzenlenmiştir (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-20 Mart 2019 tarihli ve 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat oranları, 

Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranı  belirleme  yetkisi  çerçevesinde  döviz  cinsinden  elde  edilen mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlendi  (842 Sayılı Karar için tıklayınız

-Kur farkı KDV matrahına dahil edilmiştir. (KDV genel uygulama tebliği için tıklayınız

-Asgari ücret desteğine ilişkin SGK Genelgesi yayınlanmıştır. (2019/8 Sayılı genelgeye buradan ulaşabilirsiniz)

-23 Mart 2019 Tarih ve 30723 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle KDV uygulamalarında önemli düzenlemelere gidilmiştir (Detaylar için tıklayınız

-SGK, ücret prim desteğine ilişkin genelge yayınlandı (2019/7 Sayılı genelge için tıklayınız)

-22 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 845 Sayılı Kararla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak bazı KDV Oranlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. (845 sayılı karar için tıklayınız

-21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkında değişikliğe gidilmiştir (842 Sayılı Karar)

-Bazı Amortisman Oranlarında Yeni Düzenleme...  (Amortismanlara ilişkin geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz) 

-15 Mart 2019 Tarih ve 30715 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 307 Seri No'lu tebliğle, gelir vergisi uygulamalarında bazı yeni düzenlemeler yapıldı (Detay için tıklayınız)

-306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile önemli değişikliklere gidildi (306 Nolu Tebliğ)

-Vergi ve Muhasebe Uygulamalarında Değişiklikleri içeren önceki yazımızı okumak için tıklayınız

** YAYIMLANAN SON DAKİKA MEVZUATLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Esen kalınız...

-YASAL UYARI-