MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

2022 Mali mevzuatta son düzenlemeler

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

30 Ocak Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları; 

"" YAYINLANAN SON DÜZENLEMELERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ ""

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (30.01.2023) 

-7434 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.01.2023)

- Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775) (29.01.2023)

-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728) (26.01.2023)

-7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile BKKH Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (25.01.2023) 

-Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) (18.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545) (14.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) (14.01.2023) 

-7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13.01.2023) 

-SGK Genelgesi 2023/3 (06.01.2023) 

-322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  (01.01.2023) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 544 (01.01.2023) 


***


2023 YILI ASGARİ ÜCRET LEVHASI

-2023 YILI SM, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR LİSTESİ  

-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

-2023 YILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR  

-2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 

-2023 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI (DEFTER-BEYAN) VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

-YENİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

-2023 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

-2023 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI 

-2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

-2023 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

***

-31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Mükerrer Resmî Gazeteler - Mevzuatlar (31.12.2022)

-30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete 

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (29.12.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6618) (29.12.2022) 

-SGK Genelgesi 2022/26 (23.12.2022) 

-149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (22.12.2022) 

-2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582) (21.12.2022) 

-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583) (21.12.2022) 

-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6584) (21.12.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) (03.12.2022)

-Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) (30.11.2022) 

-7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.11.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) (24.11.2022) 

-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417) (24.11.2022) 

-21 Seri No'lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (17.11.202) 

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.11.2022) 

-7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.11.2022) 

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.11.2022) 

-2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (05.11.2022) 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) (30.10.2022) 

-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297) (27.10.2022) 

-Vergi Usul kanunu Sirküleri/146 (26.10.2022) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) (25.10.2022) 

-7418 Sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (18.10.2022) 

-Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)  (11.10.2022) 

-Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı (10.10.2022) 

-Danıştay'dan Vergi ve cezalara ilişkin kararlar  (07.10.2022) 

-2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (04.10.2022) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 (03.10.2022)  

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) (23.09.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6036) (15.09.2022)

-SGK Genelgesi 2022/19 (Asgari Ücret Desteği) (12.09.2022) 

-VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145 (12.09.2022) 

-Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6003) (04.09.2022) 

-81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (26.08.2022) 

-SGK Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.2022) 

-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.2022) 

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.2022) 

-1 Seri No'lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (15.8.2022)

-Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8,08,2022)

-SGK Genelgesi 2022/14 (01.08.2022) 

-5872 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (27.07.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) (25.07.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) (25.07.2022) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) (22.07.202) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13) (22.07.2022) 

-Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) (22.07.2022) 

-5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (22.07.2022) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 (20.07.2022) 

-5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (20.07.2022) 

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 14 (20.07.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/143 (01.07.2022)

-Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.07.2022) 

-7412 Sayılı Kanun (28.06.2022)

-Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.06.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752) (28.06.2022) 

-69 Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri (24.06.2022) 

-SGK Genelgesi 2022/11 (24.06.2022)

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) (31.05.2022)

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) (28.05.2022) 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320). (26.05.2022)

-Vergi Usul Kanunu Sirküleri/141 (25.05.2022)

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) (14.05.2022) 

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) (14.05.2022) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) (21.04.2022) 

-Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.04.2022) 

-7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.04.2022) 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 (06.04.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360) (01.04.2022) 

-7392 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (01.04.2022) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) (29.3.2022) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) (01.03.2022) 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193) (14.2.2022) 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) (13.2.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) (11.2.2022) 

-Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (11.2.2022) 

-7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (29.01.2022)

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) (27.01.2022) 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) (22.01.2022) 

-7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.01.2022) 

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) (18.01.2022) 

-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) (12.01.2022)

-SGK Genelgesi 2022/1  (10.01.2022)

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

-31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete (31.12.2021) 

-30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı  Mükerrer Resmî Gazeteler (31.12.2021) 

-7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.12.2021)

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) (27.12.2021) 

-7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.12.2021) 

-2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (22.12.2021) 

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937) (22.12.2021) 

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936) (22.12.2021) 

22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete

-21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan  Tebliğler (21.12.2021) 

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

–– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)

–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar 


-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921) (16.12.2021) 


"" YAYINLANAN SON DÜZENLEMELERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ ""


Sağlıcakla kalınız...

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

[email protected] 

-YASAL UYARI-