MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

MALİ MEVZUATTA YAPILAN SON DÜZENLEMELER 

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 

Bu günkü yazımızın konusu yine mali mevzuatlar olacak; 

22.10.2019 Tarihi itibariyle vergi, muhasebe ve sosyal güvenlik uygulamalarındaki son gelişmelerden bazıları;

-5.000- LİRA VE ÜSTÜ MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA  "E-ARŞİV FATURA" DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 

1 Ocak 2020 Tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olan, bütün vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler bulunmaktadır... (E-Arşiv Fatura uygulamasına bakmak için tıklayınız)

-YENİ YILDA E-BELGE UYGULAMALARI

1 Ocak 202 Tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan E-BELGE UYGULAMALARI. TÜRMOB'un yayınladığı özel mevzuat sirküleri için tıklayınız

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) Resmi gazetede yayımlandı

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile mükelleflerin elektronik ortamda işlem gerçekleştirmesi e-defter, e-irsaliye vs yer alıyor

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal defter, belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. (Tebliğ için tıklayınız)

-VUK Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) Resmi gazetede yayımlandı

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğe göre: 

28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama olarak uygulanmakta idi.

Bu uygulamada, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi.

Bundan böyle, Vergi Usul Kanununun 163. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.

İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecektir.

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir.

Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.

Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir. (Tebliğe ulaşmak için tıklayınız)

-VUK Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) Resmi gazetede yayımlandı

19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile; 7/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “2. Amaç ve Kapsam” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğin amacı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.” (Tebliği okumak için tıklayınız)

-Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber Güncellendi

Ülkemizin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının karşılıklı anlaşma usulü maddesinin uygulanmasına ilişkin Başkanlığımız internet sitesinde "Uluslararası Mevzuat" bölümünde yayımlanmakta olan "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber" güncellenerek İngilizce versiyonu ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinin aynı bölümünde yayımlanmıştır. (Söz konusu rehbere ve tablolara buradan ulaşabilirsiniz

-Vergi Beyanname ve Bildirimlerinde Yeni Uygulama

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mükelleflerine ilişkin beyan ve bildirimlerinin verilme sürelerini ilgilendiren VUK sirküleri yayınlandı.

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Yayınlanan  118 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname / bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7 nci güne uzatılması öngörülüyor. (Tamamı için tıklayınız)

-2019/3. Geçici Vergide Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

14/10/2019 tarihli ve KVK-53/ 2019-3 / Yatırım İndirimi – 39 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir. (Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.)

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 27) Resmi Gazete’de Yayımlandı

15.10.2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

 Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır. (Devamını okumak için tıklayınız)

-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658) (İlgili mali plana buradan ulaşabilirsiniz)

-Vergi Dairelerince yapılan yoklama işlemlerinde değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı , Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara 03/10/2019 Tarihinde göndermiş olduğu 2019/ 5 Sayılı "UYGULAMA İÇ GENELGESİ" ile Vergi Dairelerince yapılmakta olan bazı yoklama işlemlerinin yapılmayacağı belirtilmiştir. (İç genelgeye bakmak için tıklayınız)

-Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması 

Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ kullanıma sunulmuştur. (Yayınlanan kılavuz için tıklayınız)

-SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.I numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. İlgili değişikliklere bakmak için tıklayınız

-Turizm payı beyanını kimler nasıl ne zaman verecek? Turizm payı beyannamesi verilme ve ödeme süreleri netleşti

Bilindiği üzere 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş ve ajansın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere “turizm payı” alınması uygulaması getirilmiştir.

Söz konusu kanun ile “Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibari ile ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler halinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşü alınarak, belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.”  (Açıklamaların tamamı için tıklayınız)

-Vergilerde pişmanlık uygulaması kılavuzu yayınlandı

Vergi kanunlarına aykırı hareket ederek vergi ziyaına sebebiyet veren mükelleflere; belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü’’ kullanıma sunulmuştur. Broşürde;

Pişmanlık uygulamasının kapsamı,

Pişmanlık uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,

Pişmanlık uygulaması kapsamına giren vergiler,

Pişmanlık uygulamasından yararlanma şartları,

Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,

Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelere hangi cezaların kesileceği,

Pişmanlık uygulaması şartlarının ihlalinin sonuçları, gibi bilgilere yer verilmiştir. (Broşüre buradan ulaşabilirsiniz)

-Bazı Hizmetlere Uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranlarında değişiklik yapıldı

2 Ekim 2019 Tarih ve 30906 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1594 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarında indirime gidildi. (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594 için tıklayınız)

-1 Sıra No'lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı

7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki yetkiye istinaden hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Taslağında, Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Bu tebliğ taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 14.10.2019 tarihine kadar mozbay@gelirler.gov.tr posta adresine iletebilirsiniz. (Tebliğ taslağını okumak için tıklayınız)

-e-Defter Uygulama Kılavuzu (V 1.7) yayınlandı

Gelir idaresi e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 yayınladı. (e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 için tıklayınız)

-Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

KGK tarafından  yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2019 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır. (Sorgulamak için tıklayınız)

-Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC Tebliğ Taslağı ve Teknik Kılavuz Taslakları hazırlanmıştır

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”, “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC Teknik Kılavuzu”, “İstasyon Otomasyon Sistemi Teknik Kılavuzu” ve “İstasyon Otomasyon Sistemi Kontrol Listesi” taslakları hazırlanmıştır. Bu taslakların geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslaklarda yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması (Tebliğ taslağına bakmak için tıklayınız)

-Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranınında değişiklik yapıldı

Konuya ilişkin 6183 Sayılı AATUHK 51.Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) yayımlandı

-SGK Genelgesi 2019/20 yayınlandı

Genelgede; Kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarından olan iş kazasının tespiti ve soruşturulması süreçleri ile istirahatli olan sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine esas çalışılmadığına dair bildirime ilişkin 29.9.2016 tarihli, 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler açıklanmıştır. (Genelge için tıklayınız)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun [01/205] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararına buradan ulaşabilirsiniz

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri “31/12/2019 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. (Yönetmeliğin tamamını okumak için tıklayınız)

-Binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metre kare normal inşaat bedelleri Resmi Gazete'de yayınlandı (Geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)

-Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 05.09.2019 tarih ve 327156 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yatırım teşvik belgesi (YTB) kapsamında döviz kredisi kullanımına ilişkin olarak "Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler" başlıklı 21 inci ve 40 ıncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, YTB’de yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar döviz kredisi kullanılabilecektir. (Detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/171], [01/172], [01/173], [01/174], [01/175], [01/176], [01/177],  [01/179], [01/181], [01/182], [01/183] ve [01/184] Sayılı Kararları, 6 Eylül 2019 Tarih ve 30880 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı 

Önemli düzenlemeleri içeren kararlara buradan ulaşabilirsiniz

-Veri Sorumluları Siciline kayıt süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı. (Detaylar için tıklayınız)

-Genel sağlık sigortası tescil ve prim işlemlerine ilişkin açıklayıcı genelge yayınlandı

Yayınlanan 2019/17 Sayılı SGK genelgesi için tıklayınız)

-Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Amacı ; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olan Yönetmelik için tıklayınız

-Yurt dışı borçlanma işlemleri hakkında SGK Genelgesi yayınlandı.

Yayınlanan 2019-16 Sayılı SGK Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz

-Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. (Konuya ilişkin yayımlanan Yönetmelik için tıklayınız)

-Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı

Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Tebliğin tamamı için tıklayınız)

-Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

7 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da değişiklik yapan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. (Detaylar için tıklayınız)

-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliğe gidildi

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız

-508 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi uygulamalarında bazı değişiklikler yapıldı

Yayımlanan Tebliğe göre; "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilecek. (Tebliğin tamamı için tıklayınız)

-1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Amacı,  7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90 ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olan tebliğin tamamı için tıklayınız

-Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik yayımlandı

 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak muhasebe ve finansal raporlama sisteminde üretilen, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesini, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal bilgilere ve diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılmasını, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır. (Tamamı için tıklayınız)

-Finansal kiralama muhasebe yönetmeliğinde değişiklik

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. (Detaylar için tıklayınız)

-Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ 

Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (Tebliği okumak için tıklayınız)

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde süre uzatılmasına ilişkin, 6 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Bu tebliğle geçiş süresi 1.1.2020 tarihine uzatıldı. (Tebliğe bakmak için tıklayınız)

-KGK. Elektronik Finansal Tabloların Kullanımı Rehberini yayınladı

Bilindiği üzere; 10/06/2019 tarihinden itibaren bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, Bağımsız Denetim Raporu bildirimleriyle birlikte, şirketler tarafından “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara ait Excel dosyalarını Kurumumuza elektronik ortamda iletmeye başlamışlardır.

Finansal tabloların elektronik ortamda yüklenmesi sırasında şu ana kadar karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak; bildirimlerin nasıl gerçekleştirileceğinin görsel olarak anlatıldığı bir yardım videosu hazırlanmıştır. (İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz)

-Hasılat esaslı vergilendirme uygulaması ve yeni varlık barışı düzenlemesi

7186  sayılı GELİR  VERGİSİ  KANUNU  İLE  BAZI  KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI   HAKKINDA   KANUNile  bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.  (Detay için tıklayınız)

-7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Önemli düzenlemelerin yer aldığı Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz

-Gecikme zammı oranı yeniden belirlendi

Konuya ilişkin yayımlanan, Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) için tıklayınız

-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallarda yeni düzenlemeler yapıldı

Yeni ilke ve kuralların yer aldığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yön. Değ.Yap.Dair Yönetmelik için tıklayınız 

-Limited şirket vergi borcunun şirket ortaklarından İstenmesine ilişkin DANIŞTAY kararı;

Danıştay İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU; 11.12.2018 tarihli ve E.2013/1; K.  2018/1  No.lu Kararında;  limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen  veya  kısmen  tahsil  edilemeyen  veya  tahsil  edilemeyeceği anlaşılan  vergi  borcunun  şirket  ortaklarından  tahsili  için  öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönünde karar verdi (Tamamını okumak için tıklayınız)

-Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı;

5510 Sayılı Kanunla ile ilgili teşviklerin yer aldığı açıklamaların tamamı için tıklayınız 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat genel tebliğinde değişiklik yaptı;

 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde “1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır. (Tebliğ için tıklayınız) 

-Gider vergisi kanunu hakkında 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı;

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149) (Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz) 

-7176 Sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi;

7176 Sayılı Kanuna bakmak için tıklayınız 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 507 Sayılı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi uygulamalarında yeni düzenleme yapılmıştır.

Yayımlanan tebliğde; 

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmektedir. 

Bu kapsamda yeni uygulanacak sistemden

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, 

d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

e) Vergiden muaf esnaf. gruplarının ihtiyari olarak yararlanabilecekleri belirtilmektedir; (Tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz)

-Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yayımlanan tebliğle YMM'lere önemli kolaylıklar sağlandı; 

Tebliğin amaç ve kapsamı; Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin, 3568 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır. (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-1 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7175 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yeni teşvikler yürürlüğe girmiştir (Kanuna buradan ulaşabilirsiniz)

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yayınlanan 21 Sayılı Genelge ile bazı uygulamalarda değişikliğe gitmiştir (İlgili SGK Genelgesi için tıklayınız) 

-29 Mayıs 2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan bireysel emeklilik sistemi uygulamasında değişikliğe gidildi (Yönetmelik için tıklayınız) 

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, 21 Mayıs 2019 Tarihli ve 30780 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararları ile FİNANSAL RAPORLAMALARA ilişkin değişiklikler yapmıştır.  (İlgili kararlara buradan ulaşabilirsiniz)

-SGK, İnşaat işyerlerinde otomatik tescile ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştur. (SGK'nın genel yazısı için tıklayınız)

-SGK, Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tesciline ilişkin genelge yayınlamıştır (2019/10 Sayılı SGK Genelgesine bakmak için tıklayınız)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Bağımsız denetçilerin sürekli eğitimlerinin yapılmasına ilişkin tebliğde değişikliğe gitmiştir. (Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız) 

-Kambiyo işlemlerinde vergi oranı değişikliğine gidilmiştir. (Konuya ilişkin 1103 Sayılı Karara buradan ulaşabilirsiniz)

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TFRS'lere ilişkin bazı değişiklikler yapmıştır(11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız) 

- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında yeni uygulamalara gidilmiştir.  (Tebliğ için tıklayınız)

-SGK, 2013/11 sayılı Genelgede Değişikliği içeren 2019/9 Sayılı Genelge yayınlandı (Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

-1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında  değişiklik yapıldı (Detaylar için tıklayınız) 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bazı stopaj oranlarında değişikliğe gitmiştir (İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz) 

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yeni Düzenleme (1003 Sayılı karar için tıklayınız

-Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin iç genelge yayınlanmıştır (2019/1 Sayılı iç genelgeye buradan ulaşabilirsiniz

kinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi içeren Gelir İdaresi özelgesi (Özelge için tıklayınız

-2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin uygulama tebliği yayınlandı  (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-1 Nisan 2019 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere Vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeniden belirlendi (Konuya ilişkin yayınlanan 115 Sayılı VUK sirküleri için tıklayınız) 

-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi uygulaması yeniden düzenlenmiştir (İlgili tebliğ için tıklayınız) 

-20 Mart 2019 tarihli ve 842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat oranları, 

Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranı  belirleme  yetkisi  çerçevesinde  döviz  cinsinden  elde  edilen mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat oranları yeniden belirlendi  (842 Sayılı Karar için tıklayınız

-Kur farkı KDV matrahına dahil edilmiştir. (KDV genel uygulama tebliği için tıklayınız

-Asgari ücret desteğine ilişkin SGK Genelgesi yayınlanmıştır. (2019/8 Sayılı genelgeye buradan ulaşabilirsiniz)

-23 Mart 2019 Tarih ve 30723 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle KDV uygulamalarında önemli düzenlemelere gidilmiştir (Detaylar için tıklayınız

-SGK, ücret prim desteğine ilişkin genelge yayınlandı (2019/7 Sayılı genelge için tıklayınız)

-22 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 845 Sayılı Kararla, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak bazı KDV Oranlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. (845 sayılı karar için tıklayınız

-21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkında değişikliğe gidilmiştir (842 Sayılı Karar)

-Bazı Amortisman Oranlarında Yeni Düzenleme...  (Amortismanlara ilişkin geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz) 

-15 Mart 2019 Tarih ve 30715 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 307 Seri No'lu tebliğle, gelir vergisi uygulamalarında bazı yeni düzenlemeler yapıldı (Detay için tıklayınız)

-306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile önemli değişikliklere gidildi (306 Nolu Tebliğ)

-Vergi ve Muhasebe Uygulamalarında Değişiklikleri içeren önceki yazımızı okumak için tıklayınız

Esen kalınız...

-YASAL UYARI-