Matrah Artırımında Ödenecek En Az Vergi Tutarları Netleşti

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA ÖDENECEK ASGARİ VERGİ TUTARLARI NETLEŞTİ

"7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"  Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

7326 Sayılı Kanunda, 31 Ağustos 2021 Tarihine kadar müracaatların yapılacağı ve ödemelerin de Eylül ayı itibariyle başlayacağı ön görülüyor.

Matrah ve vergi artırımıyla birlikte kasa, stok affı ve kamuya borçların yine yeniden yapılandırılması da söz konusu...

7326 Sayılı Kanunun Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerine göre; 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

-2016 takvim yılı için %35,

-2017 takvim yılı için %30,

-2018 takvim yılı için %25,

-2019 takvim yılı için %20,

-2020 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırırlar.

Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile bu fıkranın (a) bendine göre artırdıkları matrahlar; 

-İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için

2016 takvim yılı için 31.900 Türk lirasından,

2017 takvim yılı için 33.200 Türk lirasından,

2018 takvim yılı için 35.250 Türk lirasından,

2019 takvim yılı için 37.500 Türk lirasından,

2020 takvim yılı için 42.500 Türk lirasından az olamaz

-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için ; 

2016 takvim yılı için 47.000 Türk lirasından,

2017 takvim yılı için 49.800 Türk lirasından,

2018 takvim yılı için 52.900 Türk lirasından,

2019 takvim yılı için 56.200 Türk lirasından,

2020 takvim yılı için 63.700 Türk lirasından az olamaz.

-Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamaz.

Bu bendin uygulanmasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz. Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı yapılması şarttır.

- Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile bu fıkranın (a) bendine göre artırdıkları matrahlar,

2016 takvim yılı için 94.000 Türk lirasından,

2017 takvim yılı için 99.600 Türk lirasından,

2018 takvim yılı için 105.800 Türk lirasından,

2019 takvim yılı için 112.400 Türk lirasından,

2020 takvim yılı için 127.500 Türk lirasından az olamaz.

-Bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

-Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması hâlinde, bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde artırılması şarttır.

-Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesinde yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları muhtasar beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin olarak bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),  bu fıkranın (c) bendinde belirtilen asgari matrahın %50’sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi hesaplanır.

Katma değer vergisi mükellefleri,

Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden;

2016 yılı için %3,

2017 yılı için %3,

2018 yılı için %2,5,

2019 yılı için %2

2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  beyan ederler. 

Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

Muhtasar Açısından: 

 -Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden

2016 yılı için %6,

2017 yılı için %5,

2018 yılı için %4,

2019 yılı için %3

2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, 31/8/2021 tarihine kadar artırabilirler

-7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tamamı için tıklayınız 

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ

MuhasebeDr Genel Yayın Yönetmeni

info@muhasebedr.com 

-YASAL UYARI-