7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlandı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

2020/1 sayılı İç Genelgede;
• Başvurulara
• Başvuruda Bulunan Mükelleflere İlişkin Haciz İşlemlerine
• Cebren Tahsil Edilen Paralarla Emanetteki Paraların Mahsubuna
• Diğer Hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre;
⎯ Yurt dışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla Kanun hükümlerinden yararlanmak
üzere başvuruda bulunmaları hâlinde, söz konusu başvuruları kabul edilecektir.
⎯ Motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için Kanundan
yararlanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarının, bulundukları il dışında bir vergi
dairesine kayıtlı olması durumunda, bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar
vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları mümkündür.
⎯ Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru süresi
içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri
mümkündür.
⎯ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 124’üncü maddesi uyarınca mükelleflerin şikâyet
yoluyla Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapmış oldukları müracaatlara konu
alacaklar, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.