Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM'lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır? (Ahmet Metin Aysoy)

Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM'lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır? (Ahmet Metin Aysoy)

Asgari İşçilik İncelemesinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce  yaygın olarak yapılması nasıl sağlanır? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 14.04.2015

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunu’nun 58 inci maddesine dayanılarak çıkarılan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkındaki   Yönetmelik, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idarî para cezalarının uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Ancak bu yönetmelikte, asgari işçilik incelemesinde meslek mensuplarının etkin olmasını sağlayacak yetki tanımları yapılmamıştır.

Yönetmelikteki eksiklikler

 Asgari işçilik incelemesi yapılan işyeri kayıtları ile bağlantılı diğer işyerlerinin veya taşeronların kayıtlarının da incelenmesi gerekirse, yani karşı incelemeye de ihtiyaç duyulursa, yönetmelikte açıkça tanımı yapılmayan yetki nasıl kullanılacak ? Karşı incelemeye muhatap işyerinin işvereni kayıtlarını ibraz etmezse, bunun yaptırımı ne olacak ?

 Kurumda işyeri dosyası incelemesi yapılması yetkisinin kapsamı, usul ve esasları nelerdir?

İhale makamına ve diğer resmi makamlara yazı yazma ve cevap alma yetkisinin tanımı ve kapsamı nedir?

Sınırlama

İhale konusu işlerin devamlı işyeri işçilerince yapılmasına ilişkin incelemenin meslek mensuplarınca yapılamayacağına ilişkin yönetmelikte yer alan düzenleme diğer bir tenkit konusudur.

Eğitim

Belirtmek istediğimiz diğer önemli husus, asgari işçilik incelemesine yönelik olarak meslek mensuplarına verilecek eğitimlerin kapsamlı ve sık olması gerektiğidir.

Kaynak

Asgari işçilik incelemesi konusunda yol gösterecek rehber ve örnek raporlar gibi gerekli kaynakların devamlı güncellenerek meslek mensuplarına gönderilmesi, meslek mensuplarına kolaylık sağlayacaktır.

Sonuç

Asgari işçilik incelemesinin meslek mensuplarınca neden yaygın olarak yapılmadığının, Kurum ile Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğince işbirliği yapılarak, irdelenmesi ve sorunun çözülmesi önem taşımaktadır. 

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi14.04.2015Diğer Makaleleri-Muhasebeciler İçin, Ücret Tediye Bordrosu SGK Denetimi Dosyası-Mali Müşavirler İçin SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinde Özellikli Konular Dosyası -SGK idari Para Cezalarına İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Husus -Büro görevlisi temizlik işinde görevlendirilirse ne olur? -İşveren-İşçi İhtilaflarının Yargıtay Kararlarına Göre Çözümü Dosyası -1 -Mali Müşavirler İçin Hazırlanan SGK Kayıt İnceleme Özel Dosyası