Devlet Memurluğundan İstifa Edenler / Edecekler Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Devlet Memurluğundan İstifa Edenler / Edecekler Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Devlet Memurluğundan İstifa Edenler/Edecekler Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Devlet memurlarına tanınmış önemli bir hak var. Görevden ayrıldıktan sonra, primlerini yatırıp, memuriyette çalışmış gibi emekli olabilirler.

Devlet memurlarının aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumalarında ve paylaşmalarında yarar var.

Yazıda geçen Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, Kanun: 5510 sayılı Kanunu ifade etmektedir.

1- 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler

5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayıp görevlerinden ayrılanlar,

2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra Kanunun 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görevinden ayrılıp Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmakta iken sigortalılıkları sona erenler,

gerekli şartları taşımaları halinde 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesinin son paragrafı uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabileceklerdir.

Örnek 1- 30.8.2000 tarihinde teğmen olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 16.10.2011 tarihinde istifaen görevinden ayrılan ilgili 10.1.2012 tarihinde isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma başvurması ve gerekli şartları taşıması halinde 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesinin son paragrafı uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecektir.

2- 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olamayacaklar

5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesinin son paragrafı uyarınca;

Herhangi bir nedenle kurumlarınca görevlerine son verilmiş veya Devlet memurluğundan çıkarılmış olanlar,

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) 5 bendi uyarınca taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaları nedeniyle Devlet Memurluğuna alınma şartlarını kaybetmiş olanlar,

657 sayılı Kanunun 96. maddesi uyarınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarından, yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar,

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ve Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması yapılmış olan ülkelerdeki sigorta mercilerinden herhangi birine tabi zorunlu yada isteğe bağlı sigortalı olanlar,

Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alanlar,

isteğe bağlı iştirakçi olamayacaklardır.

Örnek 2- 18.11.2009 tarihinde kadrolu öğretmen olarak göreve başlayan ve 16.7.2011 tarihinde istifaen bu görevinden ayrılan sigortalı 22.7.2011 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma müracaat etmiştir. Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan sigortalının 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmasına imkan bulunmamakta olup, talep etmesi halinde durumu Kanun uyarınca incelenecektir.

Örnek 3- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı iken 15.8.2006 tarihinde 25 yıl 6 ay hizmeti üzerinden emekliye ayrılan sigortalı 24.8.2011 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma müracaat etmiştir. Kendi çalışmasından dolayı gelir/aylık alan sigortalının gerek 5434 sayılı Kanun gerekse Kanun uyarınca isteğe bağlı sigortalı olmasına imkan bulunmamaktadır.

3- 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçiliğin şartları ve başvuru

5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin,

657 sayılı Kanuna ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre en az 10 yıl çalışmış olmaları,

Memuriyet görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları,

Memurluktan ayrıldıktan sonra altı ay geçmeden, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca sigortalı çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kuruma

yazılı olarak müracaat etmeleri,

halinde 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçilikleri sağlanacaktır.

10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmayacaktır.

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenler 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olarak ilgilendirilmesi istemini içeren dilekçe veya www.sgk.gov.tr internet adresinin form dilekçeler bölümünden doldurulacak dilekçe ile (2014/32 sayılı Genelgenin II/2. Maddesiyle 11.12.2014 tarihinde değiştirilen ibare) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Örnek 4- 16.8.1997 tarihinde Devlet memuru olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 24.8.2011 tarihinde istifaen bu görevinden ayrılan sigortalı 5.9.2011 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma müracaat etmiştir. Buna göre, 10 yıldan fazla hizmeti bulunan sigortalı, başvurusunu takip eden aybaşı olan 15.9.2011 tarihinden itibaren isteğe bağlı iştirakçi olarak SGK ile ilgilendirilecektir.

Örnek 5- 15.8.2006 tarihinde devlet memuru olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 12.7.2011 tarihinde istifaen bu görevinden ayrılan sigortalı 16.8.2011 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma müracaat etmiştir. Buna göre, başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmet süresi 10 yıldan az (4 yıl 11 ay) olan sigortalının 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmasına imkan bulunmayıp, talep etmesi halinde durumu Kanun uyarınca incelenecektir.

4- 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken kesenek ve kurum karşılığı tutarı

İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sıdır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak Kurumla ilgilendirilenler 1.1.2012 tarihinden itibaren isteklerine bakılmaksızın %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin tamamını da kendileri ödeyeceklerdir.

5- 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçiliğin sona ermesi

5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçiliği sağlananların,

Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,

İsteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirildikten sonra, zorunlu sigortalı olmalarını gerektirecek çalışmaya başlamaları,

İsteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri,

halinde isteğe bağlı iştirakçiliklerine son verilecektir.

Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması veya isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi uyarınca tekrar isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmelerine imkan bulunmayıp, talep etmeleri halinde Kanun uyarınca isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir.

(Kaynak: SGK:2013/11 , 2014/32 Genelge)

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

–AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU