Form Ba ve Bs Bildirimlerinde Yeni Uygulama

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM Ba VE Bs BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMİYOR

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz
ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

İlk uygulama, Ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek Temmuz ayına ilişkin olarak
düzenlenen formların verileceği bildirimler için geçerlidir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan
mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde,
elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler
bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan
veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya
Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.”
kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

362, 381 ve 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre defter
tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin
Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin
Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmişti.

Bu kapsamda 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 523 sıra No.lu
VUK Genel Tebliği ile 396 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmış ve mal ve hizmet alımlarının
Form Ba ve Form Bs ile bildirilmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmış, konuyla ilgili ayrıntılı
açıklamalarımıza ise 26.01.2021/34 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.
Buna göre;

1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının
Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil
edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel olarak 509
sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.

2) Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma
yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin
belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında
düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

3) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında
kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin,
Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim
bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.