Kıdem tazminatından kesilen vergi iadesi nasıl alınır?

Selahattin ÖZÜAK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KIDEM TAZMİNATINDAN KESİLEN VERGİ İADESİ NASIL ALINIR?


Selahattin ÖZÜAK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
selahattin_ozuak@hotmail.com


30.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7162 sayılı kanunda yapılan değişiklikle 193 Sayılı Gelir Vergisi kanuna Geçici 89. Madde eklenmiştir. Eklenen geçici madde işten ayrılırken çalışanın aldığı kıdem tazminatından kesilen gelir vergisinin mahkemeye gitmeksizin iadesinin alınabileceğini gösteriyor.

Kıdem Tazminatı Nedir:

Kıdem tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, en az 1 yıllık çalışmışlığı olan çalışanın işten çıkması halinde, işverenin çalışana ödemekle yükümlü olduğu tazminattır.

Kural olarak Kıdem Tazminatı gelir vergisinde muaftır sadece damga vergisi kesilir.

Resmi Gazetede yayınlana madde şu şekildedir:

‘’ MADDE 4 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Bu maddeden yararlanmak için yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 27 Mart 2018 tarihinden önce ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi yapılacaktır.27 Mart 2018’den önce ikale imzalayarak işten ayrılan ve kendisine ödenen tutarın tamamından gelir vergisi kesilen işçilerin vergi iadelerini alabilmek için ikale imzaladıkları takip eden yılbaşından itibaren 5 yıllık süreyi kaçırmamaları gerekmektedir.


Diğer Yazıları