Mali müşavirlerin muhtasar ve prim hizmet beyanında sorumlulukları

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız DenetçiGelir İdaresi 17 Ocak 2020 Tarihinde önemli bir duyuru yayınladı.

Bu duyuruda muhtasar ve pirim hizmet beyannamesini mükellefi adına mali idareye verecek olan meslek mensuplarının sorumlulukları ve yapılacak sözleşmeden bahisle şöyle denilmektedir;

"340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yeni sorumluluklar getirilmiştir.

Bu nedenle, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellefleri ile düzenlemiş oldukları mevcut "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinde 5510 sayılı Kanun ile ilgili sorumluluklara ilişkin ifadeler yer almıyorsa ve mükelleflerinin çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin bilgilerini içeren bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi beyan edeceklerse, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan 5510 sayılı Kanuna ilişkin bilgileri ihtiva eden "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyerek İnternet Vergi Dairesi sistemine bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.

Mükellefleri adına 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin beyan yapmayacak olan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" bilgilerini yenilemelerinde zorunluluk bulunmamaktadır."

Bu beyanname ile meslek mensuplarına nasıl bir sorumluluk yüklenilmektedir?

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak çıkartılan 6728 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a eklenen yeni hükümde; “5510 sayılı Kanun gereği elektronik ortamda kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu” tutulmaktadır.

Esasen muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması için SM, SMMM ve YMM meslek mensuplarına şifre verilmesi gerekeceğinden, meslek mensuplarının Kuruma karşı yükümlülüklerden tıpkı işveren ve işveren vekili gibi sorumlu olmaları amacıyla değişiklik yapıldığı görülmektedir.

Bu itibarla yazılı sözleşme olacak; 

5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenecek. Bu sözleşmede;

a) Sözleşmenin tarafları,

b) Düzenlenecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ait olduğu işletme veya işyeri unvanı,

c) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin adı soyadı/ unvanı, Vergi kimlik numarası/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

ç) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işyerinin adresi,

d) Sözleşmenin geçerli olduğu dönem,

e) Meslek mensubunun adı, soyadı, odası ve ruhsat numarası, adresi, Vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası hususları bulunacak.

5510 sayılı Kanun’a göre düzenlenecek ve SGK’ya verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları, belgeler ile işverenlerin üçüncü kişiler ile imzalamış oldukları sözleşmelerin yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlere teslim edilmemesi ve teslim edilmeyen defter kayıtları, belgeler ile sözleşmelerin bu kanuna göre düzenlenecek ve kuruma verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesine uygun olmaması ve/veya söz konusu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtilen şekil uygunluğu yönünden eksik olması halinde yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler bilgisi olmadığı hususlardan sorumlu olmayacaktır.

Mali müşavirler nelerden sorumlu tutulacak?

SGK Başkanlığı son düzenlemeler çerçevesinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmaktadır.

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler bu kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesine esas olan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezalarından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak.

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlerin sorumluluğu kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kendisine teslim edilen defter ve belgelere uygunluğu ve söz konusu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesindeki şekli uygunluğu ile sınırlı olacak. SGK denetimlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin sağlanmasından ve doğruluğundan işverenler sorumlu tutulacaktır

TÜRMOB; MESLEK MENSUBUNUN SGK’YA KARŞI İŞVERENLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN  KASITLI VE KUSURLU  DAVRANIŞININ DENETİM ELEMANI VE YARGI MERCİİNCE TESPİT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR (Türmob Mevzuat Sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz)

Esen kalınız

Kaynaklar;
-5510 Sayılı Kanun
-Resul KURT, resulkurt.com  
-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği sıra no 1