2020 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
(27.12.2019)

27 Aralık 2019 Tarih ve 30991 Sayılı Resmi gazetenin 2. Mükerrer sayısında yayımlanan 513 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile Gerçek kişi tacirlerle ilgili 2020 yılı faaliyet dönemi için sınıf belirleme ve defter tutma esasının tespitine ilişkin Sınıf / Defter Tutma Esası Belirleme Tablosu açıklanmıştır

Buna göre;

2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;

 

1- Yıllık

 

 

-Alış tutarı

:

280.000.- TL

-Satış tutarı

:

390.000.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

:

140.000.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık

satış hasılatının toplamı

:

280.000.- TL

 

olarak belirlenmiştir.


İŞTE AYRINTILAR; 


213 sayılı VUK’nun 176’ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181’nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir.


İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180) 


Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin;


Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179) 


İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.


2020 Yılı için Defter tutma hadleri; 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.) Mükerrer sayılı R.G de yayımlanan 513 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Sınıf değiştirmelerde aşağıdaki oranlar dikkate alınacaktır.


1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:


VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN


2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) fazlası = 336.000 .- TL VEYA


2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) fazlası = 468.000 .- TL’ni aşanlar.


işletme esasından bilanço esasına geçeceklerdir.VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR


2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hâsılatı: 140.000.- TL (%20) fazlası = 168.000 .-TL’ni aşanlar. İşletme esasından Bilanço

esasına geçeceklerdir.


VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR


2019 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) fazlası = 336.000 .-TL’ni aşanlar.

İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.


177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:


İş hasılatı : 35.000 x 5 = 175.000.- TL


Yıllık satış tutarı : 170.000.- TL


175.000+170.000= 345.000.-TL Bu tutar (345.000.-TL ), 280.000 TL (%20) fazlası olan 336.000 TL’ni aştığı için

Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.


2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;


177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan


2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) eksiği = 224.000.-TL VEYA


2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) eksiği = 312.000.- TL altında olanlar

bilanço esasından işletme esasına geçebilirler.


177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar


2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hâsılatı: 140.000.- TL (%20) eksiği = 112.000 .-TL nın altında olanlar

bilanço esasından işletme esasına geçebilirler.


177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar


2019 Yılı İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) eksiği = 224.000.-TL altında olanlar

bilanço esasından işletme esasına geçebilirler. -513 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ-2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI 

Mükelleflerin 2020 yılında kullanacakları ve fiziki ortamda tutulan ticari defterlerinin Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defter

2) Kollektif ve Komandit Şirketler;

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

3) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri www.defterbeyan.gov.tr  sayfası üzerinden.  “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır.

2020 yılı için işletme defteri notere tasdik ettirilmeyecek ve kâğıt ortamda tutulmayacaktır.

4) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri www.defterbeyan.gov.tr  sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda tutulmaya devam edilmektedir. 2020 yılı için Serbest meslek kazanç defteri de tasdik ettirilmeyecektir.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

ANONİM ŞİRKETLER

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Damga Vergisi Defteri
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) Pay Defteri
g) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKETLER

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Md 3/2)

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER

e-Defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) Pay Defteri

TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER

1) Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2) Defteri kebir,

3) Envanter defteri

4) A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, (Ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5) Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nın 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” noterlere ibraz edilecektir.

Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir.