2. EL ARAÇ TİCARETİ YAPAN GALERİCİLER DİKKAT

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi

GALERİCİLER DİKKAT; İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI DEĞİŞTİ. GİDER PUSULASI İLE ALINAN ARACA KDV UYGULANACAK MI? 

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com

Yüzde 18 KDV oranı uygulamasının yüzde 1 olarak 30 Haziran 2019 Tarihine kadar uzatılmasının ardından Katma değer vergisi uygulamasında önemli bir düzenleme daha yapılmıştır 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmekte olan vergi mükellefleri 22 Mart 2019 Tarihinden itibaren ikinci el araçların tesliminde yani satışında, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.

22 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artık;

Kullanılmış aracın alımında yüzde 1 KDV oranı uygulanmış ise satışında da yüzde 1 KDV oranı uygulaması yapılacaktır.

Aynı şekilde yüzde 18 KDV uygulanarak  alınan aracın satışında da yüzde 18 KDV uygulaması getirilmiştir.

Peki motorlu taşıt ticareti yapan galerici ikinci el aracı KDV uygulamadan yani vergi mükellefi olmayan vatandaştan GİDER PUSULASI ile satın almış ise bunun satışında KDV uygulanacak mıdır? 

Evet, 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yüzde 1 KDV oranı uygulanacaktır.  Ancak, Gider pusulası ile KDV'siz alınan kullanılmış aracın ALIŞ TUTARI ile SATIŞ BEDELİ arasındaki FARKIN yüzde 1 KDV oranına tabi olduğu unutulmamalıdır. 

Zira, 845 Sayılı Karar, 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükte olan "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara ekli bir sayılı listenin dokuzuncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna gelmek üzere; "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmekte olan mükelleflerce bu kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanır" ifadesine yer verilmektedir.

Ayrıca, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde şöyle denilmektedir; 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikincil el araç ticareti yapan işletmelerce; 

- %1 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı uygulanacaktır.

3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

Bu yetkiye dayanarak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması 22/3/2019 tarihi itibariyle uygun görülmüştür.

Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, 22/3/2019 tarihinden önce alım satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtlarının düzeltileceği tabiidir. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No.lu Tebliğ için tıklayınız 

-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) İçin tıklayınız

-Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) için tıklayınız

-Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karar için tıklayınız 

-İKİNCİ EL MOTORLU ARAÇ TİCARETİ KDV UYGULAMASINDA YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLADI 

Esen kalınız..

-YASAL UYARI-  

DİĞER YAZILARI