Şirketlerde Yeni Elektronik Tebligat Uygulaması

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi


EYUP YÜCELİ
Mali Müşavir - Denetçi

Yazacağım konuları genellikle gelen sorular arasından seçmeye çalışırım. Bu günkü yazımızın konusu da yine sorular arasından çıktı. “Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne göre Şirketlerde elektronik tebligat uygulaması nasıl olacak?

6 Aralık 2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiş ve uygulamanın da en geç 31 Ocak 2019 Tarihine kadar tamamlanması gerektiği öngörülmüştür.

Yönetmeliğin beşinci maddesinde sıralanan, elektronik yolla yapılması zorunlu kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler  (Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri, Anonim, Limited ve Komandit Şirketler ile Kooperatif, Dernek ve Vakıflar) tebligat adreslerini almak için PTT’ye müracaat edeceklerdir. 

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanların başvurusu; Yönetmeliğin altıncı maddesine göre; Beşinci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş tarafından PTT’ye yapılır.

Başvuruya; Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri,

MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgilerini eklemeleri gerekmektedir. 

Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve tesliminin yapılması yönetmeliğin sekizinci maddesinde açıkça belirtilmiştir, 

Buna göre; 

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturarak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ye kaydedecektir. 

PTT, oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderecek. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacaktır

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim edecek. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracak.
Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek bilgiler, UETS tarafından şifrelenecek, bunlar ayrıca muhatap tarafından da görülecektir.

Yönetmelik çerçevesinde elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Mesaj veya e-posta ile bilgilendirme yapılması; Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT'ye bildirecektir.  

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecek. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecektir

PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturacak ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacaktır.

Şirketlerin cezalı duruma düşmemeleri için, şirket yetkililerinin 31 Ocak 2019 Tarihine kadar PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adreslerini almaları önem arz etmektedir

Vergi ile ilgili tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan e-tebligat yoluyla yapıldığından dolayı yukarıdaki kapsama girmemektedir.

Esen kalınız…