Şirketlere yeni bir e-tebligat zorunluluğu daha geldi

Mehmet ŞENTÜRK Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi

ŞİRKETLERE YENİ BİR E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU DAHA GELDİ…  SON GÜN 31.01.2019…


Mehmet ŞENTÜRK

Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

5n1vdenetim@gmail.com

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a Maddesinin verdiği yetki ile yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

Peki Kimler Elektronik Tebligat Kapsamına Alındı?

Yönetmelik kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik tebligatların  PTT vasıtasıyla yapılma zorunluluğu getirildi;

a)   10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b)  5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c)   Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç)   Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d)  Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e)   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f)    Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g)   Noterler.

ğ)  Baro levhasına yazılı avukatlar.

h)  Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Ayrıca yukarıda sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilecek olup, bu durumda olan kişilere tebligatın elektronik yolla yapılmasıda zorunlu olacaktır.

Yönetmelikte Yer Alan Özel Hukuk Tüzel Kişileri Kimlerdir?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” başlıklı 5. Maddesinin  f)  bendinde sayılan Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişiler” den Anonim şirketler, Limited şirketler, Kollektif şirketler, Komandit şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatiflerin anlaşılması gerekmektedir.

 

Yani yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kollektif Şirketler, Komandit Şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatiflerin 31.01.2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

Elektronik Tebligat Nereye ve Hangi Sürede Yapılacak?

Elektronik tebligat adresi almak için yönetmelikle belirlenen süre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.01.2019 tarihinden itibaren  bir ay olarak belirlenmiştir.

Kanun koyucu Yönetmelikte Elektronik Tebliğat için yasal aracılık görevini şuan için  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)  ne vermiş olup, bu bakımdan başvurular 1 Ocak 2019 tarihinden 31 Ocak 2019 tarihine kadar  PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Şubeleri)’ye yapılacaktır.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedecektir. 

Elektronik Tebliğat Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Ø      Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri,

 

Ø      Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri,

Ø      Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri,

 

PTT,  belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.  

 

Vergi Hukukuna Göre Yürürlükte Olan Elektronik Tebligatlarin Durumu Ne Olacak?

Bilindiği üzere Vergi uygulamaları için tebligatlar 213 sayılı VUK’ nun 93. Maddesine göre ; Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara 456 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması devam edecektir.  Vergi Dairelerine yukarıda açıklanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır.

Elektronik Tebligat Yönetmelik hükümleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) aracılığıyla yapılacak elektronik tebligatlar ile ilgilidir.

Mevcut KEP Adresimle Elektronik Tebligata Devam Edebilir Miyim?

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup,  UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekmektedir. Bununla beraber UETS üzerinden sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesinin 3. Fıkrası “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”  ile 1525. Maddesinin 1.fıkrası “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.” kapsamındaki ticari faaliyetler ile 14 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar ( e-yazışma) KEP sistemi üzerinden gönderilmeye devam edilecektir.

Bu kapsamda;

·       UETS ‘e kayıt olmak için KEP adresi zorunlu değildir. 

·       KEP adresiniz olsa dahi UETS’e kayıt olmak ise zorunludur. 

Elektronik Tebliğatlar Ne Zaman Hüküm İfade Edecek ?

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Böylece Elektronik Tebligat, bu sisteme dahil olan muhataplara +5 günlük ek bir süre daha kazandıracağı unutulmamalıdır. 

Sonuç Olarak,

Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Dernek ve Vakıf mükelleflerin yönetmelikle belirlenen 1 aylık sürede yani 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Şubeleri) ye müracat ederek Elektronik Tebligat başvurularını tamamlamaları ve Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci “ Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişiler” lerden yapılan tebligatlarını artık bu sistem üzerinden takip etmeleri zorunludur. 


DİĞER YAZILARI

-Şirket ortaklarına olan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları gider yazılabilir mi?

-Yabancıya gayrimenkul. mal ve hizmet satış bedeli nakit tahsil edilemez  

-YASAL UYARI-