2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı

2023 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu
iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit ve Taşkömürü
çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun
vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 13,33 TL ile
çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.
2) SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya
mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan
2023/Ocak ila 2023/Haziran döneminde ilgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda
birini(1.000,8 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti
durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu
eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir. Tespit
edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi halinde söz konusu işyerinde 2023
Ocak ila 2023 Haziran ayları/dönemleri için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış
olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden
geri alınacaktır.

3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim
borçlarına mahsup edilecektir.
4) Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, şartları
taşıyan işverenlerin tamamı bu destekten otomatik olarak yararlanacaktır.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI
GENEL HUSUSLAR:
Asgari ücret desteğinin usul ve esasları geçmiş yıllarda olduğu gibi 01.01.2023 tarihinden önce tescil
edilen işyerleri için farklı, 2023 yılında tescil edilen (01.01.2023 tarihinden önce tescil edilmesine
karşılık 2022 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri de 2023 yılında tescil edilen işyerleri gibi
değerlendirilecektir)işyerleri bakımından farklı olarak belirlenmiştir. Aşağıda her iki durum için
öngörülen usul ve esaslar açıklanmıştır.

A. 01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ İŞYERLERİ
A.1. KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR

5018 sayılı kanunun I, II, III ve IV sayılı cetvelinde yer alan Kamu idareleri dışındaki tüm işverenler, uzun
vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalıları için verilen aylık prim
ve hizmet belgelerinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı anılan madde
hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar
bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre uzun
vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6,
13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge
türlerinden dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.
A.2. DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI
1) 2022 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya 01.03.2023 tarihine kadar yasal
süresi dışında verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek belgelerdeki gün sayılarının toplamından
iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı
hesaplanacaktır.

2) Asgari ücret desteğinin hesabında 2022 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren
belge türlerinden ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 250 TL, toplu iş sözleşmesi
uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan
işyerleri için 667 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını
geçmemek üzere 2023 yılının cari ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2023 yılından önce
Kanun kapsamına alınmış ancak 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2022 yılının en son
bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2022 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri  hakkında 2023 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerlerine ilişkin iş ve işlemlere göre
uygulama yapılacaktır.

Ayrıca, 2022 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde
bulunulmuş olmasına rağmen;
- (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,
yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,
bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB’deki (Aylık prim Hizmet Belgesi)/MUHSGK’daki
(Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim
yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2023 yılında tescil edilmiş
işyeri gibi işlem yapılacaktır.

3) 2023 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce verilmiş olan
aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için iptal nitelikte belge
verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.
4) Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten
yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2022 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu
kodlarından ve 4, 5, 35, 36 ve 55 no.lu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas
günlük kazancı 667 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu
sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek
üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

A.3.GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI
1-Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2022 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde
uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet
beyannameleri ile bildirimi yapılan 5510 sayılı kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısı esas
alınacaktır.
Buna göre, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için, 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük
kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 TL ve Linyit
ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan sigortalıların,
çalışma gün sayısının; günlük 13,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023/Ocak ila
2023/Haziran döneminde asgari ücret desteği sağlanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim
borçlarına mahsup edilecektir.

A.4. DESTEKTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1) Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2023 yılı Ocak ila Haziran ayına/dönemine ait APHB
(Aylık Prim Hizmet belgesi) veya MPHB’yi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) yasal süresi
içinde vereceklerdir. APHB veya MPHB’nin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin
yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.
2) 2023 yılı Ocak ila Haziran ayına/dönemine ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün
sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten
yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi
dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet
belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim
ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.
3) 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde
işverenler SGK’ ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB veya
MPHB’den (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş
olma şartı da bulunmamaktadır.
4) 2023 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin
denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme
kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde,
2023 yılı için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan
tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. Ancak 2023 yılı Ocak ila
Haziran döneminde ilgili ayda toplam 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini
(1.000,8 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç
bildirim yapılmadığının tespiti durumunda SGK tarafından işverene yapılacak ihtar üzerine on
beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2023 yılı asgari ücret
desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi
halinde söz konusu işyerinde 2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemleri için destekten
yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı
ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.
ÖRNEK 1: (A) işverenine ait işyerinde 19/01/2023 tarihinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli
memurlarınca yapılan denetim sonucunda 2023 yılı Ocak ayında SGK’ ya bildirilen bir sigortalının bu
ayda 650 TL tutarında prime esas kazanç tutarının eksik bildirildiğinin tespit edildiği, işverenin söz
konusu prime esas kazanç eksikliğini, SGK tarafından yapılacak yazılı ihtar üzerinde 15 günlük süre içinde
tamamladığı varsayıldığında, 2023 yılı Ocak ila Haziran ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten
yararlanmaya devam edilecektir.
5) 2023 yılı Ocak ila Haziran aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2022 yılı Ocak ila
Aralık döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması
gerekmektedir. Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet
belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta
kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2022 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde aylık prim
ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli
sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında
olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten
yararlanılamayacaktır.
Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;
− Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar (destekten yararlanılacak
ayda/dönemde eksik gün nedeni 2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz
İzin, 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler olarak seçilen sigortalılar hariç) ile uzun vadeli
sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla 2, 7, 12, 19, 21,
22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 no.lu belge türleri ile yapılan bildirimler
dikkate alınmayacaktır.


TÜRMOB