2021 YILI BEYAN SINIRLARI, İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI

2021 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

2021 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Kira geliri istisna tutarı

2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi.

Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi.

2021 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 19.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2020 yılında elde edilen kazançlar için 18.000 lira idi.

Bazı gelirler için beyan sınırları

2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 lira.

Yurt içinde elde edilen alacak faizleri veya yurt dışında elde edilen faizler bu kapsamda.

Gelirin beyan sınırını geçmesi halinde, geçen kısmın değil gelirin tamamının 2022 yılında verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekiyor.

2020 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 2.600 lira idi.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2021 yılı için aşağıdaki gibi.

Asgari geçim indirimi tutarları

Ücretliler için 2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları şöyle:

Engellilik indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretlilerle serbest meslek erbabı engellilik indiriminden yararlanabiliyor ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmuyor. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanılabiliyor.

2021 yılında dikkate alınacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibi oldu:

• Çalışma gücünün %80’inin kaybedenler için 1.500 lira.

• Çalışma gücünün %60’ını kaybedeler için 860 lira.

• Çalışma gücünün %80’inin kaybedenler için 380 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları

Çalışanlara verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna.

Devlet memurlarına verilen yurt içi gündelik tutarları Bütçe Kanunu’yla, yurt dışı gündelik tutarları ise Cumhurbaşkanı Kararıyla belirleniyor ve bu tutarlar özel sektörde çalışanlar için de vergiden müstesna harcırah tutarını belirliyor.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 73,50 liralık kısmı gelir vergisinden istisna.

Yurt dışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı son olarak 25.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlendi. Tutar gidilen ülkeye göre değişiyor. KKTC’ye yapılacak yolculuklar için ise tutar halen 175,20 lira. Bu tutarların kısa süre içinde çıkacak yeni bir Karar ile güncellenmesi beklenebilir.

Kıdem tazminatı tavanı

2021 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 lira.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2021 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı aylık 3.577,50 lira, üst sınırı ise 26.831,40 liradır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasında aranan asgari malvarlığı ve gelir tutarları

Bakanlar Kurulunca vakıflara “vergiden muaf vakıf” statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranmaktadır.

Asgari malvarlığı ve gelir tutarları yıllar itibariyle değişmektedir. 2021 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

• 1.873.000 lira gelir getirici mal varlığına ve

• 169.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç)

sahip olmaları gerekir. Faaliyet süresi 6-12 ay olan vakıflar için bu tutarlar iki kat olarak aranıyor.

Fatura düzenleme sınırı

2020 yılında 1.400 lira olan fatura düzenleme sınırı 2021 yılı için 1.500 lira olmuştur.

Buna göre, 2021 yılında nihai tüketicilere yapılan 1.500 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla, fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkündür.

Doğrudan gider yazma sınırı

Satın alınan demirbaşlar için, doğrudan gider yazma sınırı, 2021 yılı için 1.500 liradır.

Buna göre, 2021 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir.

Recep BIYIK

[email protected]

https://www.dunya.com/kose-yazisi/2021-yili-beyan-sinirlari-indirim-ve-istisna-tutarlari/606250