2021'de Maliyet Hesapların 7/A ve 7/B'ye Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

2021 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

2020 yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi aşan
üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak
zorundadırlar.

2020 yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL ve Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’nin altında
kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2021 yılında 7/A veya 7/B
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

26/12/1992 tarihli ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde maliyet hesaplarının uygulamada esneklik sağlamak
üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulduğu,
— 7/A seçeneğinde giderlerin defter-i kebirde fonksiyon esasına göre,
— 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre
belirlendiği, bu suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i kebirde
izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre
düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlandığı, farklı maliyet hesaplama yöntemlerine
uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanındığı belirtilmiştir. 

Daha sonra 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A
seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek
bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan
üretim ve hizmet işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Aynı Tebliğde ayrıca
aktif ve net satışlar toplamları bu rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile
aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneğinin zorunlu
olmadığı, bu işletmelerin 7/A ve 7/B seçeneğinden herhangi birini tercih edebilecekleri
belirtilmiştir.

Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu
MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir
belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde
yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50
liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.
2020 yılında; 2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700
TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine
göre tutmak zorundaydılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 521 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden
değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Buna göre 2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi
aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre
tutmak zorundadırlar.

2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL ve Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’nin altında kalan
üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2021 yılında 7/A veya 7/B
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler. 

EK: MALİYET HESAP GRUPLARI

7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAP GRUPLARI

Bu uygulamada, maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir.

70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
(Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu grup
çalıştırılır.)
71 Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
79

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAP GRUPLARI
7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.
Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:
79 GİDER ÇEŞİTLERİ
790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
791 Memur Ücret ve Giderleri
792 Personel Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyet Hesabı


TÜRMOB