6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi

6111 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASINDA USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

4447 sayılı Kanun'un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt
bendi ile (ç) bendinde belirtilen;
 Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca
düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi
alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on
iki ay süreyle,
 Uygulanır hükmünden;
2017 yılı ve sonrasında mesleki eğitim merkezi programına kayıt olmuş ve 3308 sayılı
Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında kalfalık belgesi ile birlikte aynı Kanun'un 28'inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ustalık belgesi alarak mesleki eğitim
merkezi programından mezun olan sigortalılar için yararlanılabilecektir.
2017 yılı öncesinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olunarak ve 3308 sayılı Kanun'un
28'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alınan ustalık belgeleri ile kayıt
tarihine bakılmaksızın 3308 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
dışında alınan diğer ustalık belgeleri ile 3308 sayılı Kanun kapsamında sadece kalfalık belgesi
alan sigortalılardan dolayı bahse konu teşvikten yararlanma süresi bakımından 4447 sayılı
Kanun'un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç)
bendinde kapsamındaki süreler kadar yararlanılamayacaktır.

6111 SAYILI TEŞVİKTE USTALIK VE KALFALIK BELGELERİ HAKKINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİK:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 6111 sayılı Kanunla eklenen Geçici 10 uncu
maddesinde belirtilen teşvik;
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca
düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört
ay süreyle,
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge
ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe
alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta
iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki
ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş
Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,
uygulanmaktadır.
4447 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların
istihdamına yönelik özel sektör işverenlerinin 1/3/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe
aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
Söz konusu prim desteğinden yararlanma süresi yukarıda belirtilen Kanun hükmünden
hareketle, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya
mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca
düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz
olup olmadığına göre değişmektedir.
Bahse konu teşvikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık ve kalfalık belgelerinin
mezkur teşvikin uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda SGK tarafından ilgili
mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı yayımlanmıştır.