7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)

25 Mart 2023 Tarihli ve 32143 Sayılı Resmî Gazete