Asgari işçilik incelemesinde işverenin stratejisi ne olmalı? (Ahmet Metin Aysoy)

Asgari işçilik incelemesinde işverenin stratejisi ne olmalı? (Ahmet Metin Aysoy)

Asgari işçilik incelemesinde işverenin stratejisi ne olmalı? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 20.04.2015

-5510 sayılı Kanun’un 85’inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken katma değer vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

-Defter ve kayıtlarınızın sıhhatine güveniyorsanız, kayıtlarınız incelendiğinde/elinizdeki işçilik faturalarınız dikkate alındığında, kurumun hesapladığı borç tutarının altında borcunuzun çıkacağını veya borcunuzun çıkmayacağını hesaplamış iseniz, kurumun hesapladığı borca itiraz edin. Elinizdeki malzemeli işçilik faturaları istihkak bedeli/maliyet bedelinden düşülecektir.

Salt işçilik faturaları ise, işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülecektir. Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.

Denetim elemanı hesaplayacağı asgari işçilik tutarında yukarıda belirtilen %25 eksik uygulamasını yapamaz. Yani işi denetim elemanı inceleme aşamasına getirirseniz, asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanması avantajınızı kaybedersiniz. Daha da yüksek borcunuz çıkabilir. Bunun farkına vardınız. %25 avantajınızı tekrar kazanmak için, inceleme öncesi kurumun hesapladığı borcu ödeyeceğinizi inceleme tamamlanmadan denetim elemanına ve SGK’nın ilgili ünitesine yazılı olarak bildirin.

İşverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, ünite tarafından denetim isteminin geri çekilmesi talebinin ilgili grup başkanlığının veya kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur ve borç kesinleşir.

 Sigortalıya mal edilemeyen fark işçilik dolayısıyla uygulanan idari para cezası konusunda bilmenizde ve itirazınızda faydalı olabilecek önemli bir husus.

Asgari işçilik incelemesinde uygulanacak cezalar, 5510 sayılı Yasa’nın 85 inci maddesinde sınırlandırılmıştır.

Söz konusu madde hükmü:

‘’Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır.’’

Bu maddedeki ceza sınırlaması uyarınca:

Asgari işçilik incelemesi sonunda, sigortalılara mal edilemeyen fark işçiliğin ait olduğu aylara ilişkin olarak yukarda belirttiğimiz iki idari para cezası dışında herhangi bir idari para cezası uygulanması 5510 sayılı Yasa’nın 85’ inci maddesine aykırı bir durum oluşturur.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi20.04.2015-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU