Devamsızlık gösteren işçide dikkat edilmesi gerekenler

Fatih Acar Yeminli mali müşavir

İşçinin işe belli bir süre devam etmemesi halinde, bu durum gerekçe gösterilerek, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesinde dikkat edilmesi gereken ince noktalar bulunmaktadır. Nitekim işveren tarafından bu gerekçe ile derhal işçi çıkartılmasında atılacak yanlış adımlar telafisi zor durumları ortaya çıkartabilecek olup işverenin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve gereksiz mahkeme masrafları ile karşı karşıya kalmasına neden olabilecektir.

Devamsızlık gösteren işçinin iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının II/g bendinde yer almaktadır. Söz konusu hükme göre; işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işveren iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

Gerekli Koşullar

Kanun hükmünden de anlaşıldığı üzere devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin derhal feshinde üç koşul bulunmaktadır:

Süre: Devamsızlığın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü olması gerekmektedir. Buradaki işgünü kavramı, işçi bakımından çalışılması gereken günü ifade etmektedir.
İzin: Devamsızlıkla ilgili işçinin işverenden izin almamış olması gerekmektedir.
Neden: Devamsızlığın haklı bir nedene dayanmaksızın yapılmış olması gerekmektedir.
Bu üç koşulun bir arada bulunmaması halinde işveren işçiyi derhal işten çıkartamayacak olup iş sözleşmesini ancak ihbar önellerine uyarak genel hükümler çerçevesinde feshedebilecektir.


Fatih Acar Yeminli mali müşavir