İhbar süreleri ve ihbar tazminatı konusunda bilinmesi gereken hususlar (Ahmet Metin Aysoy)

İhbar süreleri ve ihbar tazminatı konusunda bilinmesi gereken hususlar (Ahmet Metin Aysoy)

Çalışanın ve işverenin ihbar süreleri ve ihbar tazminatı konusunda bilmesinde fayda bulunan hususlar (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

ahmet-metin-aysoy-muhasebe-doktoruİşveren, işçinin iş sözleşmesini feshedeceğini önceden işçiye bildirmek ve kendisine iş araması için iş saatleri içinde izin vermek zorundadır.

Önceden bildirim yapmak istemeyen ve derhal işçinin işine son vermek isteyen işveren, ihbar tazminatı ödeyerek işçiyi işten çıkarabilir.

1- İş sözleşmeleri;

a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

2- Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

3- Ancak, işverenin haklı sebeplerle derhal fesih hakkı söz konusu ise, işveren ihbar süresine uymaksızın ve ihbar tazminatı ödemeksizin işçinin sözleşmesini feshedebilir. Bu sebepler, 4857 sayılı sayılı İş Yasası’nın 25’inci maddesinde sayılmıştır.

(Kaynak: 4857 sayılı Kanun 17,25 ve 27 inci Madde.)

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU