İşte, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Matrah Artırımı Kanun Teklifinin Tam Metni

Meclis'e sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TBMM'ye Sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesine, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasına, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması; genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarının artırılması; şüyuun izalesi yoluyla yapılan taşınmaz satışlarından alınan harçlara ilişkin düzenleme yapılması;
TOKİ ile yükleniciler arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanması; boru hatları ve elektrik telleri ile taşınan malların ithalinde ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi; sürücülere verilen ve halen aktif olan ceza puanlarının pasif duruma getirilmesi ve geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin bu durumlarının kaldırılması; amatör spor faaliyetleri ve altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik düzenleme yapılması; Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75'e kadar artırma yetkisinin %100'e çıkarılması; iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkan tanınması; Sigortacılık Kanununda düzenleme yapılarak hasarların giderilmesi ve tazminat ödemelerinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasına imkan sağlanması; tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin 31/12/2025 tarihine kadar devam etmesi amaçlanmaktadır.