Pos uyumlu yazar kasa kullanımına geçilmesi hakkında önemli hatırlatma30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 557 Sayılı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne göre;

 Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına
bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu
başlayacaktır.

 YN ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile
üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme
uygulamasının kullanılmasın zorunludur.

Mevcut ESKİ ÖKC’lerin (Yazar Kasa) YENİ NESİL ÖKC’lere geçiş zorunluluğu
Tebliğe göre, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki
kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende
teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda
olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları ESKİ
ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar

YENİ ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunludur.

Bu kapsamda satın alınan YN ÖKC’lerin, 1/7/2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura
tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut EN ÖKC’lerin
de hurdaya ayrılması gerekmektedir.

Mevcut EN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali
hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili
servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.
YN ÖKC’lerde banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulaması kullanılması
zorunluluğu

YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;

a) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az
bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması ya[1]parak
kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek
zorundadırlar.
2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya
başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka
veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka
kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

3) 30.12.2023 tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya
başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme
hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla
banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN
ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre
bu[1]lunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile
ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

b) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden
iti[1]baren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri
anlaş[1]ması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan
sonra ban[1]ka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC
kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az
bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak
ve EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini
kabul etmek zorundadırlar.

3) 30/12/2023 tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC
kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya
da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC
aracı[1]lığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak,
basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi
arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC
aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.


İSMMMO