SGK ‘nın İdari Para Cezası Uygulaması Yanlış mı? (Ahmet Metin AYSOY)

SGK ‘nın İdari Para Cezası Uygulaması Yanlış mı? (Ahmet Metin AYSOY)

SGK ‘nın İdari Para Cezası Uygulaması Yanlış

Bu yazımızda, taşeron çalıştıran işverenleri ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. Alt işverenin (taşeronun ) işlemiş olduğu fiillerden dolayı uygulanması gereken SGK idari para cezalarından işverenin de sorumlu tutulması mümkün mü? Bu sorunun cevabı, SGK’ ya göre mümkün.

SGK bu görüşünü 21.6.2011 tarih ve 2011/53 sayılı Genelgeyle uygulamaya koymuştur. Söz konusu genelge Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.6.1991 tarih ve 1991/10-277 E. 1991/359 sayılı Kararına atıfta bulunmaktadır.

Halbuki;

SGK ‘nın 2011/53 sayılı Genelgesinin dayandığı Yargıtay’ın 12.6.1991 tarihli Kararından sonra Yargıtay aldığı kararlarda alt işverenin idari para cezasından asıl işverenin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Örnek Kararlar;

İdari para cezası, neticede bir cezai yaptırım olup, cezaların şahsiliği ve kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkelerine göre alt işverenle birlikte, asıl işverenin sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu konuda İş Kanunu'nun 98. maddesinde düzenlendiği şekilde açık bir hüküm bulunmadıkça, aracı ( taşeron ) işverenin suç teşkil eden eylemi sonucu tayin edilen idari para cezasından, asıl işverenin sorumlu tutulması mümkün değildir.

Gerek 506 Sayılı Yasada, gerekse 5510 Sayılı Yasada idari para cezasından asıl işverenin de sorumlu olacağı yönünde açıkça bir hüküm getirilmiş değildir. (Yargıtay 10.HD 13.6.2011, 2009/17563 E. 2011/8689 K. ) idari para cezası tayin edilen işveren, yani olayımızda aracı ( taşeron ) işveren olduğu açıktır. Aracı (taşeron ) işverenin cezai yönden sorumluluğu kişisel olup, bu cezadan asıl işverenin sorumlu tutulamayacağı ortadadır. Bu konuda açık bir yasa hükmü bulunmadıkça aracı ( taşeron ) işverenin suç teşkil eden fiili sonucu tayin edilen idari para cezasından onunla birlikte bir başkasının, örneğin asıl işverenin sorumlu tutulması mümkün değildir. Böyle bir durumun ceza hukuku ilkesi ile bağdaşmadığı açık seçiktir. (10.HD 23.9.2002, 2002/5424 E. ) 2002/6573 K.

Sonuç olarak;

Alt işverenin idari para cezasından asıl işveren sorumlu tutulamaz;

Çünkü cezaların şahsiliği ve kanunsuz suç ve ceza olmaz prensipleri bunu gerektirmektedir.

Gerek 506 gerekse 5510 sayılı Yasada alt işverenin idari para cezasından asıl işverenin de sorumlu tutulacağına ilişkin bir düzenleme yoktur.

Ahmet Metin AYSOY

SGK E. Başmüfettişi