Sözleşmelerde Bulunması Gereken Asgari Unsurlara İlişkin Duyuru

SÖZLEŞMELERDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLARA İLİŞKİN DUYURU

SÖZLEŞMELERDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

Bilindiği üzere, denetim sözleşmelerinde bulunması gereken asgari unsurlar Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin (BDY) 29/1’inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde
uyarınca, denetlenen işletmeyle yazılı olarak düzenlenecek denetim sözleşmelerinin asgari
olarak aşağıdaki unsurların tamamını içermesi zorunludur:
1 - Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin yapılacak denetimlerde sözleşmenin
dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının, genel kurul
organı bulunmayan işletmelerde ise denetçi seçmeye yetkili organın kararının tarih
ve sayısı,
2 - Denetimin amacı, kapsamı ve dönemi ile varsa özel nedenleri,
3 - Denetim konusu ve kıstası,
4 - Tarafların sorumlulukları,
5 - Denetimin TDS’ye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceği ve tamamlanacağı
hususuna yer veren hüküm,
6 - Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir
şekilde erişimin sağlanacağına yer veren hüküm,
7 - Denetim ekibinde yer alan denetçilerin, yedekleri de dahil olmak üzere isim ve
unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının
ayrıntılı dökümü ile toplam denetim ücreti,
8 - Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetimi üstlenenler adına denetim raporunu
imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm,
9 - Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi,
10 - Mesleki sorumluluk sigortası yapılacağına ilişkin hüküm,
11 - Denetlenen işletmenin, rapor tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yıllık
faaliyet raporunun ilan tarihinden önce gerçekleşen ve bunları etkileyecek olaylardan
denetçiyi haberdar etmekle yükümlü olduğu,
12 - Sözleşmenin ancak mevzuat uyarınca feshedilebileceğine ilişkin hüküm


KGK