TÜRMOB; 2021 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2021 yılında defter tutma sınıf değiştirme hadleri


I-BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ 
II- İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ
III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN DEFTER TUTMA DURUMLARI 
IV- BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇEN MÜKELLEFLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER

2021 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço
esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye
ayrılmış; I’inci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı
Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’inci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine
ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci
maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul
Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 


TÜRMOB