İŞVERENLER DİKKAT, İŞÇİ ÇIKARMAK YASAKLANDI

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız DenetçiKoronavirüs salgını nedeniyle iş hayatında yaşanan olumsuz gelişmeleri önlemek amacıyla hükumet bir çok tedbir aldı. Bu kapsamda üç ay süreyle haklı sebep olmaksızın işçi çıkarmak da yasaklanmış durumda...

17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da konuya ilişkin olarak 9. maddede şu ifadelere yer verilmiştir;  "22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici 10. madde; Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Buna göre;

Üç ay süreyle işverenler işçilerini çıkartamayacak.

Ancak kısa çalışma ödeneği yada ücretsiz izne tabi tutarak üç ayı geçmemek üzere aylık 1.177 lira devlet desteğinden faydalanmasını sağlayacaktır.


Sağlıcakla kalınız...

18.04.2020