Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Nasıl Yapılır?

Ahmet Metin AYSOY SGK E. Başmüfettişi


Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Nasıl Yapılır?


Ahmet Metin AYSOY
SGK E. Başmüfettişi

25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanun'u, 5521 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırarak onun yerini almıştır. 7036 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde de "...31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurulması zorunludur.

Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz..." şeklinde düzenleme yapılarak 5510 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan davalarda dava açılmadan önce Kuruma başvuru şartı tekrar edilmiştir.

Bu nedenle sigorta başlangıç tarihinin tespitine yönelik dava açmadan evvel yukarda özetlendiği gibi  önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması, söz konusu talebin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması gerektiği hususuna dikkat edilmesi önem taşımaktadır.