2016 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2016 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2016 Yılı bilanço hesabı esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri

–(2017 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ için tıklayınız)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460) (25 Aralık 2015 Resmî Gazete Sayı : 29573)MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;- Alış tutarı

-Satış tutarı
-168.000-TL

-230.000 -TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı-90.000-TL 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı-168.000-TL
MÜKELLEFLER;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

2017 DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ İLE İLGİLİ

EK AÇIKLAMA

21.12.2016/144 sayılı “Özel Sirküler : 2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” ile ilgili Mevzuat

Sirkülerine ek açıklamadır.

Vergilerin yasallığı ve hukuki güvenlik ilkeleri gereği mükelleflerin 2017 yılında

tutacakları defterlere ilişkin hadler, 2016 yılı iş hacimlerine ve dolayısıyla 2015

yılı sonunda 260 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 2016 yılı için açıklanan hadlere

dayanmaktadır.

Aynı şekilde bu ay (Aralık 2016) sonunda açıklanacak hadler, mükelleflerin

2017 yılı iş hacimlerine göre 2018 yılında tutacakları defterlerin belirlenmesinde

geçerli olacaktır.

Buna göre 2016 yılı sonunda yayımlanacak VUK Genel Tebliğinde yer alan

hadlerin, 2016 yılı iş hacimlerine göre 2017 yıl defterlerinin belirlenmesinde

dikkate alınması mümkün değildir. Söz konusu Tebliğde yer alacak hadler,

1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

2017 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 

-2016 YILI MUHASEBE, VERGİ PARAMETRELERİ 

-SINIF DEĞİŞTİRME ve DEFTER TUTMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (İndir)

-2016 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

-2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Resmi)

-2014 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (Resmi) 

2016 YILI DEFTER TASDİKLERİ VE E-DEFTER 

2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER

MuhasebeDoktoru.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Kaynak gösterilerek  iktibas edilebilir

YASAL UYARI